Co-operative Education

กระบวนการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตารางปฏิทินกำหนดกิจกรรมสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ*

  • หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฯ
  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรสาขาวิชสเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • หลักสูตรสาขาธุรกิจการเกษตร