ประกาศการรับสมัครเรียน

Category: Admissions, Press Release

รอบที่ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)

คณะวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครทางเว็บไซด์ https://student.mytcas.com
ช่วงวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับจำนวน 60 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ำหนัก 30%
1.2 ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ค่าน้ำหนัก 70%
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับจำนวน 100 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ำหนัก 50%
1.2 วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ำหนัก 20%
(1) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
(2) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 30%
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับจำนวน 100 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ำหนัก 70%
1.2 ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ค่าน้ำหนัก 30%
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รับจำนวน 100 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ำหนัก 50%
1.2 วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ำหนัก 20%
(1) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
(2) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 30%
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร รับจำนวน 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 50%
1.2 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่ำ 10%
(2) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์