ประกาศการรับสมัครเรียน


รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ช่วงที่ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th
ช่วงวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 64

รับสมัครจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับจำนวน 60 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับจำนวน 100 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับจำนวน 100 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รับจำนวน 100 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

  1. Portfolio
  2. ผลการศึกษา
  3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
  4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
  5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ) กระดาษ A4 ประกอบด้วย
(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4
(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่นๆ