ประกาศการรับสมัครเรียน SU-TCAS65 รอบ 2

Tcas65รอบ2-update

รอบที่  2  โควตา (Quota)

คณะวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ โควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

รับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จำนวน 50 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก  20%
 2. ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
 • วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                   ค่าน้ำหนัก 80%

หรือ

สำหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา            และพานิชยการ)

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
 2. ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ 2 รายวิชา ดังนี้

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก                                 ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 511 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร

วิชา 512 วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป                                ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 513 วิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

วิชา 514 วิชาทักษะการจัดการงานอาชีพ

 1. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข
 3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  จำนวน 100 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก  20%
 2. ความถนัดทั่วไป (GAT)

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                                ค่าน้ำหนัก 80%

หรือ

สำหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา            และพานิชยการ)

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
 2. ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ 2 รายวิชา ดังนี้

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก                                 ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 511 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร

วิชา 512 วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป                                ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 513 วิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

วิชา 514 วิชาทักษะการจัดการงานอาชีพ

 1. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข
 3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

 

          

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จำนวน 100 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก  70%
 2. ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

(1)  วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                              ค่าน้ำหนัก 15%

(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)               ค่าน้ำหนัก 15%

หรือ

สำหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา            และพานิชยการ)

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
 2. ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ 2 รายวิชา ดังนี้

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก                                 ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 511 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร

วิชา 512 วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป                                ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 513 วิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

วิชา 514 วิชาทักษะการจัดการงานอาชีพ

 1. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข
 3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  จำนวน 100 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก  50%
 2. ความถนัดทั่วไป (GAT)

(1)  วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                               ค่าน้ำหนัก 30%

 1. วิชาสามัญ

(1) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2                                         ค่าน้ำหนัก 10%

(2) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                    ค่าน้ำหนัก 10%

หรือ

สำหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา            และพานิชยการ)

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
 2. ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ 2 รายวิชา ดังนี้

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก                                 ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 511 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร

วิชา 512 วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป                                ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 513 วิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

วิชา 514 วิชาทักษะการจัดการงานอาชีพ

 1. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข
 3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร จำนวน 50 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก  100%

หรือ

สำหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา            และพานิชยการ)

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ค่าน้ำหนัก 100%
 2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข
 4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จำนวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข

นักศึกษาชาวต่างชาติ

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 5 ภาคการศึกษา ((ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
 3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
 4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ ระดับดีขึ้นไป

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว

 

การจัดส่งเอกสาร

 1. การจัดส่งเอกสาร

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่ 2 (นายชาตรี คำเอก)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เบอร์ 08-6711-8596

1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

 1. 2. กำหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

*********************