Military Service Postponement

ขั้นตอนการผ่อนผันทหาร

การลงบัญชีทหารกองเกิน

ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี (๑๗ ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ.ใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ.นั้น (ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม) เช่น เกิด พ.ศ. ๒๕๒๔ ต้องไปขึ้นทะเบียนทหารใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ใดไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง) ถ้าไม่ไปแจ้งแทนในปีนั้นถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนทางอำเภอแจ้งความดำเนินคดีมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ส่งให้พนักงานสอบสวน คือ ตำรวจเปรียบเทียบปรับไม่ได้ต้องดำเนินคดีถึงชั้นศาล) เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ของปีถัดไป

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ (อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ. ใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเกณฑ์ที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ. นั้น เช่นทหารกองเกินเกิด พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ไปแสดงตนรับหมายเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ในเวลาราชการ เมื่อรับหมายเกณฑ์แล้วจะต้องไปรับการตรวจเลือก (เกณฑ์) ในเดือนเมษายน ๒๕๔๒ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเกณฑ์ หากไม่ไปจะถูกดำเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือที่รู้จักกันดี คือการเกณฑ์ทหารนั้นตามปกติกระทรวงกลาโหม ได้ กำหนดไว้ในเดือนเมษายน (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ของทุกปี) ดังนั้นทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกแล้วจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียก พร้อมกันนี้ให้นำหลักฐานต่างๆ ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน(แบบ สด.๙), หมายเรียก (แบบ สด.๓๕), บัตรประจำตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานทางการศึกษาไปแสดงด้วยหากทหารกองเกินผู้ใดไม่ไปถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี และในวันตรวจเลือกนั้นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือที่รู้จักกันดี คือการเกณฑ์ทหารนั้นตามปกติกระทรวงกลาโหม ได้ กำหนดไว้ในเดือนเมษายน (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ของทุกปี) ดังนั้นทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกแล้วจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียก พร้อมกันนี้ให้นำหลักฐานต่างๆ ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน(แบบ สด.๙), หมายเรียก (แบบ สด.๓๕), บัตรประจำตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานทางการศึกษาไปแสดงด้วยหากทหารกองเกินผู้ใดไม่ไปถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี และในวันตรวจเลือกนั้นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

หลักฐานยื่นประกอบ

1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนสหนังสือ สำคัญ สด.9 จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกฯ (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ หลักฐานตามข้อ 2-6 ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

หลังจากนักศึกษาได้ดำเนินการส่งเอกสารขอผ่อนผันฯ กับทางมหาวิทยาลัยแล้วให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.pitc.su.ac.th และขอรับสำเนาหนังสือการขอผ่อนผันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันตรวจเลือกตามกำหนดการของงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารบริหาร
2. เตรียมเอกสารและไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุใน (สด.35)
3. ในปีการศึกษาถัดไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันฯ แต่ต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียก (สด.35) ทุกปี หากไม่ไปรายงานตัวจะถูกแจ้งความดำเนินคดี