Student Union

นายภูสาธิต บินชัย

รหัสนักศึกษา 621110056
นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวนภาดาว สุ่มเงิน

รหัสนักศึกษา 621110085
รองนายกสโมสรนักศึกษา

นางสาววัชรี ทวีมงคลชัย

รหัสนักศึกษา 621110086
ฝ่ายเลขานุการ

นางสาวพิรญาณ์ ดีชม

รหัสนักศึกษา 621110074
ฝ่ายเหรัญญิก

นายศักดิพัฒน์ จงสกุลธรรม

รหัสนักศึกษา 621110031
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาววิชิดา วสุวานิชชาญชัย

รหัสนักศึกษา 621110030
ฝ่ายบริหาร

นางสาว ฐิติวรดา ตรึกตรอง

รหัสนักศึกษา 621110090
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวทัษนีย์ งานธนทรัพย์

รหัสนักศึกษา 621110006
ฝ่ายแผนงาน

นายกาลัญญู ลานอิ่น

รหัสนักศึกษา 621110108
ฝ่ายกีฬา

นายปกรณ์ วงษ์ปาน

รหัสนักศึกษา 621110029
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

นายศิวัช ภู่เพชร

รหัสนักศึกษา 621110087
ฝ่ายนันทนาการ

นางสาวศศิกานต์ ไยซี้

รหัสนักศึกษา 621110100
ฝ่ายวัฒนธรรม