Activities

โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่จะการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้คว...

Read more...

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ ฅน อาสาพัฒนาชนบท

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ฅนอาสาพัฒนาชนบท มีวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา สามารถลงมือปฏิบัติจริง...

Read more...