Alumni Awarded by the University

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากรมอบให้ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2560

  1. นางสาววิริยา ม่วงไหมทอง

ปี 2561

  1. นายชัชวาล ปานสวย

ปี 2562

  1. นายมานพ ธัญญเจริญ
  2. นางสาวกันย์ชิสา กรณ์ธนไพศาล

ปี 2563

  • ไม่ได้เสนอชื่อ