Activity

ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนอง นโยบาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณาจารย์หลักสูตร วท.ม สัตวศาสตร์ ม.ศิลปากร ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนอง นโยบา...

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์”

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัย   โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งย...

Read more...

จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 (ภาคเช้า)

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 06.30 – 08.00 น. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดก...

Read more...

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ในการประกวดแกะสลักหยวกกล้วย (แทงหยวก) ใน...

Read more...

ตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติระดับทองแดง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวณัฐิกานต์ คนไว นางสาวอัฐภิญญา เทพเนียม และนางสาวมณฑิชา เวียงสิมา นักศึกษาหลักสูตรภา...

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับ น้องธันยชนก แสงภานุพงศ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน NPUST ประเทศไต้หวัน

ขอแสดงความยินดีกับ น้องธันยชนก แสงภานุพงศ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน NPUST ประเทศไต้หวัน ...

Read more...