Cultural Conservation

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา ชื่อโครงการ
2557 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปะวัฒนธรรม :วัวลาน
2557 ศิลปกรรมงดงามบนผืนผ้า หัตถกรรมล้ำค่าผ้าไทยเขาเต่า
2557 โครงการพัฒนายุวชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน
2557 โครงการค่ายยุวชนเกษตรสัตวศาสตร์ ประจำปี 2558
2557 สืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร”
2558 โครงการสืบสานงานปูนปั้นเมืองเพชร
2558 สืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร”
2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม :วัวลาน
2558 โครงการการสร้างฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมชุด “ท่องเที่ยววัด ชื่นชมวัง ย้อนรอยศิลปะรังสรรค์แห่งสกุลช่างเพชรบุรีพริบพรีนคร
2559 โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร”
2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม:การประดิษฐ์ตุ้มวัว
2559 โครงการชมธุรกิจท้องถิ่น ชิมอาหารท้องที่
2559 โครงการค่ายยุวชนเกษตรตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
2560 โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร”
2560 โครงการสืบสานงานปูนปั้นเมืองเพชร
2560 .โครงการจัดสวนพรรณไม้มงคลและอนุรักษ์พรรณไม้พื้นเมือง
2561 โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร”
2561  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม : การประดิษฐ์ตุ้มวัว
2561 โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2562
2561  โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ “แทงหยวก ช่างศิลป์บนถิ่นไทย” ครั้งที่ 8
2562 ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ “แทงหยวกช่างศิลป์บนถิ่นไทย” ครั้งที่ 8
2562 อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 15) ประจำปี พ.ศ. 2562
2562 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบสานศิลปวัฒนธรรม:การประดิษฐ์ตุ้มวัว และเครื่องประดับวัวลาน
2562 โครงการ สืบสานงานช่างศิลป์ “พวงมโหตร”