Academic Service

โครงการบริการวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2557-2562

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

2557 การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเชิงบูรณาการตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2557 การปรับปรุงเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
2557 การคัดเลือกข้าวไร่ในแปลงเกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่
2557 การอบรมการจัดการดูแลสุขภาพแพะเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์มแพะ
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์และแปลงเพศปลานิลเชิงการค้า ครั้งที่2
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและตลาดเห็ดเศรษฐกิจ
2557 การผลิตเมล็ดทานตะวันและการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผส.)
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาสวยงาม
2557 Aquaponic System เลี้ยงปลาในตู้ ควบคู่ปลูกผัก รักษ์ธรรมชาติปราศจากเคมี
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยสาเหตุการเกิดโรคกุ้งเบื้องต้นสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งไทยในอนาคต
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น
2557 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตัดแต่งซากและแปรรูปเนื้อแพะในเชิงพาณิชย์
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูวิทยา Polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE Technique) สำหรับการศึกษาและวิจัยด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตร
2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โรคอุบัติใหม่จากสัตว์ติดต่อสู่มนุษย์ : การเฝ้าระวังทางวิทยาทางระบาดในชุมชน” (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4)
2558 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรและประมงระดับชาติและนานาชาติ
2558 โครงการเกษตรศิลป์สร้างสรรค์
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการจัดการด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตแพะอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
2558 โครงการการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (GAP#7)
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
2558 โครงการเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์น้ำเพื่อการสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เครื่องรีดนม
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนสะสม สารพิษของวัตถุดิบและอาหารสัตว์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกรรายย่อย
2559 โครงการการใช้จุลินทรีย์ร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (GAP#8)
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบัญชีฟาร์ม เรื่อง การบันทึกบัญชีฟาร์มและการจัดทำบัญชีฟาร์ม
2559 โครงการ Aquaponics เกษตรวิธีประมง
2559 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน
2559 โครงการปลูกหญ้าอาหารช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (Wild Elephant’s Grass)
2560 โครงการเกษตรศิลป์สร้างสรรค์
2560 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรระดับนานาชาติ
2560 ชุดโครงการการจัดการแบบครบวงจรเพื่อการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน
2560 ชุดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตพืชและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2560 ชุดโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ำตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน
2560 โครงการ การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับทายาทธุรกิจการเกษตรรายย่อย
2560 ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการฟาร์มและส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตแพะอย่างยั่งยืน
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางวิชาการ วิจัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทคโนโลยีการเกษตรในเชิงพื้นที่
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่อินทรีย์
2561 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ำตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
2561 โครงการเพาะและขยายพันธุ์ปลากัดพื้นเมืองเพชรบุรีตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน
2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนม โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง การจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนเกษตรกร
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมไก่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ และพาณิชย์
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการใช้เครื่องรีดนม
2562 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ำตามวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่อินทรีย์”
2562 การสร้างตลาดสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตรของชุมชนเกษตรกร
2562 โครงการ “การจัดการและดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น”
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การผสมเทียมไก่เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และพาณิชย์
2562 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์และระบบการจัดการผสมพันธุ์โคนมโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมและการสืบพันธุ์ขั้นสูง
2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและแนวทางการใช้เครื่องรีดนม”
2562 การเพาะและขยายพันธุ์ปลากัดพื้นเมืองเพชรบุรีตามวิธีเกษตรอย่างยั่งยืน

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (เงินอุดหนุนภายนอก)

2561 โครงการ “การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นยำสำหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1”  (สวทช.)
2561 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการผลิตกล้วยหอมทองปลอดโรค (สวทช.)
2561 การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตเพิ่มจำนวนเชื่อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus megaterium เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมโรคข้าวที่สำคัญที่เกิดจากเชื้อรา (สวทช.)
2561 การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน (วช.)

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่า

2559 การวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์
2559 การให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์เพื่ออบบริการวิชาการ
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การคำนวณสูตรอาหารโคนมด้วยโปรแกรม KCF และเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน
2560 โครงการบริการวิชาการการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม
2560 โครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำ (Scuba driving) และการวิจัยทางทะเล
2560 การบริการวิชาการด้านฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์ฯ และ การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์
2561 โครงการบริการวิชาการการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม
2561 โครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำ (Scuba driving) และการวิจัยทางทะเล
2561 การบริการวิชาการด้านฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์ฯ และ การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์