โครงการ Smart Camp ประจำปีการศึกษา 2563

Category: กิจกรรมและโครงการ

โครงการ Smart Camp ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครบครอบคลุมในทั้ง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก,กลุ่มทักษะวิชาชีพและอาชีพ,กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 5 และ 6 ในด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรและคณะวิชา