โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)

Category: News & Activities

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ผอ.สุรชัย เอี่ยมสอาด และคณะครูจาก โรงเรียนบ้านหนองโรง ต. เขากระปุก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีเข้าพูดคุยกับทางตัวแทนของคณะวิชาฯ และสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อหาแนวทางความร่วมมือและการให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนในการดำเนิน
“โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)” ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษานี้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว