โครงการอบรม การรวมกลุ่มการตลาดและตลาดออนไลน์และและการทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบรม การรวมกลุ่มการตลาดและตลาดออนไลน์และและการทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายและราคาถูกเพื่อถนอมอาหาร กิจกรรมโครงการ U2T For BCG ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565