โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฮอร์โมนพืชจากรกสุกร


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฮอร์โมนพืชจากรกสุกร
กิจกรรมโครงการ U2T For BCG กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรบ้านคลองอ้อม-โรงสูบ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565