โครงการระชุมแลกเปลี่ยนความรู้ KM การจัดโครงการ การเบิกจ่าย และจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ U2T


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ KM การจัดโครงการ การเบิกจ่าย และจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ U2T

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาเขตเพชรบุรี คุณนิลวรรณ ไทยมะณี และคุณพิมพ์พิชชาพร กลีบสุวรรณ์ เป็นวิทยากร

จัดประชุมทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom