โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาหวานบ้านปึกเตียน ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาหวานบ้านปึกเตียน ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กิจกรรมโครงการ U2T For BCG ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565