โครงการปัจฉิมนิเทศ

Category: Activities

โครงการปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่จะการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิชาการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบันขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ