โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

Category: Activities

โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในแง่มุมของวิชาชีพให้กว้างขึ้น จึงจัดให้มีกิจกรรม กีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในด้านวิชาการเกษตร 12 สถาบัน เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดจนจัดให้มีการแสดงความสามารถทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร