โครงการค่ายสัตวศาสตร์ ฅน อาสาพัฒนาชนบท

Category: กิจกรรมและโครงการ

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ฅนอาสาพัฒนาชนบท มีวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา สามารถลงมือปฏิบัติจริง การบูรณาการความรู้ และเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษา ตลอดจนฝึกประสบการณ์การเรียนการสอนนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของคณะอย่างแท้จริง ประกอบกับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์นั้น มักพบปัญหาของโรคระบาดส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ทั้งนี้คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคระบาดในสัตว์ จึงจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ขึ้น เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย การจับบังคับสัตว์ การฉีดวิตามินรวม การทำวัคซีนสุนัข และแมว ในพื้นที่ชุมชน นอกจากงานด้านปศุสัตว์แล้วยังจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยการนำสาขาวิชาต่างๆ มาประยุกต์เข้าร่วมกัน มีการบูรณาการ เช่น การทำแปลงผัก ปรับปรุงคอกสุกร ปรับปรุงเล้าไก่ไข่,เป็ด ปรับปรุงบ่อปลา เป็นต้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชนและปลูกจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะและจริยธรรม