โครงการกสิกรรมระดับตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


วันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล รองคณบดีฝ่านกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ในการทำโครงการกสิกรรมระดับตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อรับฟังปัญหาในการทำการเกษตรและ พูดคุยถึงแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์คณะวิชาฯ และการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566