เยี่ยมชมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี

Category: News & Activities

Prof. Maria Raquel Lucas และ Prof.Isabel Ramos ออก Field trip เยี่ยมชมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 28 เมษายน 2565
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มหาวิทยาลัย Evora จากประเทศโปรตุเกส
ราละเอียดตามลิงค์ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2023513467809281&set=pcb.2023514167809211