เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร การทำวิสาหกิจชุมชน และสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดเพชรบุรี


Prof. Maria Raquel Lucas และ Prof.Isabel Ramos ออก Field trip เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร การทำวิสาหกิจชุมชน และสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 26 เมษายน 2565
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มหาวิทยาลัย Evora จากประเทศโปรตุเกส
ราละเอียดตามลิงค์ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2022136834613611&set=pcb.2022137051280256