เดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.อนันท์ เชาว์เครือ และนางสาวนุชนาด สายทอง ตัวแทนคณะฯ

เดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 28 เมษายน 2565
โดยมีนายธีระ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาดูงานด้านการเพาะพันธุ์ถั่วลิสงเถา และเยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์ถั่วลิสงเถา เพื่อศึกษาแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดแก่นักศึกษาและประชาชนต่อไป

ราละเอียดตามลิงค์ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2023517007808927&set=pcb.2023517427808885