เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom