เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติและฟาร์มคณะ


วันที่ 31 สิงหาคา 2566 
คุณจีระพงศ์ รักประสูตร 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (มูลนิธิชัยพัฒนา) 
ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติและฟาร์มคณ