โครงสร้างของหน่วยงาน

โครงสร้างองค์กร (Organization chart) ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้อ 15 ให้การแบ่งหน่วยงานภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 1. สำนักงานคณบดี ให้แบ่งส่วนงานย่อยเป็น 2 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป และงานกิจกรรมพิเศษ 2. ให้มีศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์คณะฯ) 

โครงสร้างหน่วยงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร