ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ตารางสรุปข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563

ปี พ.ศ.
ระดับการเผยแพร่
รวม
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ อื่นๆ
2563 1 1 2
2562 3 1 4
2561 1 1 2
2560 3 2 5
2559 9 7 16
ปี พ.ศ. ฐานข้อมูล รายละเอียดของผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
2563 Scopus Influence of Levels of Dietary Fiber Sources on the Performance, Carcass Traits, Gastrointestinal Tract Development, Fecal Ammonia Nitrogen, and Intestinal Morphology of Broilers. Brazilian Journal of Poultry Science 2020; ISSN 1516-635X 2020 v.22 n.1 001-008.
ผู้แต่ง: Sittiya J, Yamauchi K, Nimanong W, Thongwittaya N.
2563 TCI กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงกากกะทิ และเปลือกตาลโดยใช้เอนไซม์ เพื่อเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2563, 48(1): 621-628
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, ภัทราพร ภุมรินทร์, วสุนันท์ นิ่มอนงค์, ปฏิญญา สมทรัพย์และปูริดา เขียวเกษม
2562 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากเปลือกตาลอ่อนต่อการย่อยได้ของโภชนะในหลอดทดลองและผลิตก๊าซ. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2562, 47(1): 787-794.
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, อนันท์ เชาว์เครือ, สุภาวดี ฉิมทอง, วสุนันท์ นิ่มอนงค์, ณัฐนิชา สุดโต และ อัญชิสา เนตรอ่อน
2562 TCI กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงป่านศรนารายณ์และว่านหางจระเข้โดยใช้จุลินทรีย์เพื่อศึกษาความเป็นพรีไบโอติกส์และสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรค. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2562. 47(2): 569-574
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, วสุนันท์ นิ่มอนงค์, จารุศิริ โพธิ์เอี่ยม และ กชกร แก่นจันทร์ดา
2562 Scopus Paper-based inoculum of Bacillus megaterium and its practical application for simple culture preparation. New Zealand Plant Protection 2019, 72: 195-204.
ผู้แต่ง: Mana Kanjanamaneesathian and Wasunan Nimanong
2562 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากเปลือกตาลอ่อนต่อการย่อยได้ของโภชนะในหลอดทดลองและผลผลิตก๊าซ. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2562, 47(1): 787-794
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, อนันท์ เชาว์เครือ, สุภาวดี ฉิมทอง, วสุนันท์ นิ่มอนงค์, ณัฐนิชา สุดโต, อัญชิสา เนตรอ่อน
2561 Antibacterial activity of chito-oligosaccharides (COSS) from shrimp shells wastes. Advances in Plants & Agriculture Research, 2018. 8(6): 392-394.
ผู้แต่ง: Suphavadee Chimtong
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การ ศึกษาการปนเปื้อนของ Coliform bacteria, Fecal Coliform และ Escherichia coli ในหอยแครงจากพื้นที่เพาะเลี้ยงอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2561, 46(1): 1033-1040
ผู้แต่ง: แก้วตา ลิ้มเฮง คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี และ พัชรินทร์ สายพัฒนะ
2560 TCI กลุ่มที่ 1 ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว 5 พันธุ์ ที่ปลูกในชุดดินรังสิตภายใต้การจัดการปุ๋ยแบบเฉพาะพื้นที่. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2560, 4(2): 46-50.
ผู้แต่ง: อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, ธนกฤต เขียวอร่าม และ ธนวดี พรหมจันทร์
2560 Scopus Improvement of In vitro Digestibility and Gas Production of Sugar palm Peel Silage using Fermented Napier Grass Juice. Silpakorn University Science and Technology Journal 2017, 11(2): 23-29
ผู้แต่ง: Pornpan Saenphoom, Suphavadee Chimtong, Daorung Sila-on, Kittiya Lertchunhakiat, Chonticha Namdokmai, Natthaphong Laudkum, Rattanawadee Thaptipdee.
2560 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของการใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติคจากน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมในการหมักเปลือกตาลอ่อนร่วมกับฟางข้าวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้โภชนะในแพะ. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2560, 45(1):.
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, อนันท์ เชาว์เครือ, เสมอใจ บุรีนอก และมนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
2560 TCI กลุ่มที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงปลากะพงขาวโดยใช้สาหร่ายพวงองุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2560, 48(2): 1134-1141
ผู้แต่ง: แก้วตา ลิ้มเฮง รุ่งโรจน์ ใจดี อภินัทธ์ กัปปา คุณาดล ศิลาฤดี สาธิต บุญน้อม และ พัชรินทร์ สายพัฒนะ. 2560.
2560 Scopus In vitro digestibility and gas production of sugar palm peel with rice straw silage. Silpakorn University Science and Technology Journal 2017, 48(Suppl) May-August.
ผู้แต่ง: Pornpan Sanpoom, Suphavadee Chimtong, Wasunan Nimanong, Kanitha Phiwkhom, Sirinan Sukcharoen and Chalinee Timkhlib
2559 ScienceDirect Improvement of Taro Leaves Using Pre-treated Enzyme as Prebiotics in Animal Feed, Agriculture and Agricultural Science Procedia 2016, 11: 65-70.
ผู้แต่ง: Saenphoom, P.; Chimtong, S.; Phiphatkitphaisan, S. and Somsri, S.
2559 ScienceDirect Effect of Green Tea Extract on Vibrio Parahaemolyticus Inhibition in Pacific White Shrimp (Litopenaeus Vannamei) Postlarvae, Agriculture and Agricultural Science Procedia 2016, 11: 117-124.
ผู้แต่ง: Kongchum, P.; Chimtong, S.; Chareansak, N. and Subprasert, P.
2559 ScienceDirect Oligosaccharide Production from Agricultural Residues by Non-starch Polysaccharide Degrading Enzymes and Their Prebiotic Properties. Agriculture and Agricultural Science Procedia 2016, 11: 131-136.
ผู้แต่ง: Chimtong, S.; Saenphoom, P.; Karageat, N. and Somtua, S.
2559 ScienceDirect Effect of Eggshell as a Calcium Source of Breeder Cock Diet on Semen Quality. Agriculture and Agricultural Science Procedia 2016, 11: 137-142.
ผู้แต่ง: Lertchunhakiat, K.; Saenphoom, P.; Nopparatmaitree, M. and Chimthong, S.
2559 Scopus Nutritive Value, Digestibility and Gas Production of Fermented Sugar Palm Peel with Pineapple Peel. Silpakorn University Science and Technology Journal, 2016, 10(1):.
ผู้แต่ง: Saenphoom, P., Chimtong, S., Chaokaur, A., Kutdaeng, D., Chanprecha, T., and Seesawhea, Y.
2559 TCI กลุ่มที่ 1 ผลการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในชุดดินเพชรบุรี. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2559, 44(1): 322-327.
ผู้แต่ง: ธนกฤต เขียวอร่าม
2559 TCI กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงเปลือกตาลหมักโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติคจากน้ำพืชหมักต่อองค์ประกอบทางเคมี, การย่อยได้ในหลอดทดลอง และผลผลิตแก๊ส. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2559. 4(2): 491
ผู้แต่ง: ทิพาพร ชาญปรีชา, พรพรรณ แสนภูมิ, อนันทร์ เชาว์เครือ, เสมอใจ บุรีนอก และ สุภาวดี ฉิมทอง
2559 TCI กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงเปลือกข้าวโพดหมักโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติคจากน้ำหมักเปลือกผลไม้ต่อองค์ประกอบทางเคมี, การย่อยได้ในหลอดทดลอง และผลผลิตแก๊ส. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2559, 4(2): 467
ผู้แต่ง: ยุพา สีสาวแห, พรพรรณ แสนภูมิ, เสมอใจ บุรีนอก, อนันทร์ เชาว์เครือ และ สุภาวดี ฉิมทอง
2559 TCI กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงกากเบียร์เพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกในอาหารสัตว์. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2559, 4(2): 662
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, ขนิษฐา ยอดแก้ว, ปวีณา สิงหนาท และ ชาลินี ติ้มขลิบ
2559 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของระดับการใช้เปลือกตาลหมักร่วมกับเปลือกสับปะรดทดแทนกระถินเพื่อเป็นอาหารหยาบทดแทนในช่วงฤดูแล้งต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้โภชนะในแพะลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2559, 44(1): 13-18
ผู้แต่ง: พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, อนันท์ เชาว์เครือ, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ ชาลินี ติ้มขลิบ
2559 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของชนิดหญ้าต่อคุณภาพน้ำหมัก. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ. 2559, 44(1): 19-24
ผู้แต่ง: ทิพาพร ชาญปรีชา, พรพรรณ แสนภูมิ, จันทร์จิรา สิทธิยะ และ สุภาวดี ฉิมทอง
2559 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของระดับน้ำตาลต่อคุณภาพของแบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำหมักจากทางใบปาล์มน้ำมัน. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ 2559, 44(1): 511-516
ผู้แต่ง: ธนรรษมลวรรณ พลมั่น, ถาวรณ์ สุบรรณรัตน์ และ สุภาวดี ฉิมทอง
2559 TCI กลุ่มที่ 1 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบในถังรวมจากฟาร์มโคนม ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี. วารแก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2559, 1 :487-493.
ผู้แต่ง: ศิริชัย เอียดมุสิก และ ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ
2559 ScienceDirect Comparisons of Physical Characteristics of Crossbred Boer Goat Fur Skin tanned by Coffee Pomace and Gros Michel Banana Bunch. Agriculture and Agricultural Science Procedia 2016, 11: 143 – 147.
ผู้แต่ง: Krittiya Lertchunhakiata, Mathurada Keela, Phakatip Yodmingkhwan, Wilaiwan Sirirotjanaput, Ajchara Rungroj
2559 ScienceDirect Effects of Extenders on Fresh and Freezing Semen of Boer Goat. Agriculture and Agricultural Science Procedia 2016, 11: 125 – 130.
ผู้แต่ง: Phakatip Yodmingkwan, Somchit Guntaprom, Juggrid Jaksamrit and Krittiya Lertchunhakiat
2559 TCI กลุ่มที่ 2 ชีววิทยาปลากระมัง (Puntioplites proctozysron) ในลุ่มน้ำเพชรบุรี. Veridian E-Journal 2559, 3(1):.
ผู้แต่ง: สาวิกา กัลปพฤกษ์ สิทธิ กุหลาบทอง และ พัชรินทร์ สายพัฒนะ