ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ตารางสรุปข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563

ปี พ.ศ.*
ระดับการเผยแพร่
รวม
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ อื่นๆ
2563 3 15 1 19
2562 12 15 1 28
2561 22 12 34
2560 3 7 10
2559 2 6 8

* ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS)

ปี พ.ศ. ฐานข้อมูล รายละเอียดผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2563 ISI Web of Science, SCOPUS Whole genome sequencing data of Vigna nakashimae var. Ukushima and G418. Data in Brief Vol. 29 Issue/No. 1 (January- 2020). pages —. Article No. 105131.
ผู้แต่ง: Eri Ogiso-Tanaka, สมพงศ์ จันทร์แก้ว,Takehisa Isemura, อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ, Akiko Baba, Ken Naito, Akito Kaga and Norihiko Tomooka
2563 ISI Web of Science, SCOPUS Effects of Enterococcus faecium (SF68) supplementation on the innate immune defenses and blood biochemical changes in pre-weaning goat kids. Journal of Animal and Plant Sciences Vol. 30 Issue/No. 5 (June-October 2020). pages 1106-1114.
ผู้แต่ง: อรรถพล เทียนทอง, Piamya, P., Chang, C.J. and Chen, S. E.
2563 ISI Web of Science, SCOPUS Influence of Levels of Dietary Fiber Sources on the Performance, Carcass Traits, Gastrointestinal Tract Development, Fecal Ammonia Nitrogen, and Intestinal Morphology of Broilers . Brazilian Journal of Poultry Science Vol. 22 Issue/No. 1 (January 2020). pages 1-8.
ผู้แต่ง: จันทร์จิรา สิทธิยะ, วสุนันท์ นิ่มอนงค์ และ นรินทร์ ทองวิทยา
2563 ISI Web of Science, SCOPUS Same Locus for Non-shattering Seed Pod in Two Independently Domesticated Legumes, Vigna angularis and Vigna unguiculata. Frontiers in Genetics Vol. 11 Issue/No. – (July 2020). pages —. Article No. 748.
ผู้แต่ง: Yu Takahashi, อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ, Chiaki Muto, Yuki Kobayashi, Masahiko Kumagai, Hiroaki Sakai, Kazuhito Satou, Kuniko Teruya, Akino Shiroma, Makiko Shimoji, Takashi Hirano, Takehisa Isemura, Hiroki Saito, Akiko Baba-Kasai, Akito Kaga, ประกิจ สมท่า, Norihiko Tomooka and Ken Naito
2563 Refereed Journal ความรู้และความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับการเข้าสู่มาตรฐาน ปศุสัตว์อินทรีย์ของประเทศไทยในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (Knowledge and Readiness of Native Chickens’ Farmers in Approaching Thai Agricultural Standard for Organic Livestock at Cha-am District, Phetchaburi Province). วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). หน้าที่ 15-27.
ผู้แต่ง: จารุณี เกษรพิกุล, สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ นิธินันท์ นาคบุรี
2563 SCOPUS Antifungal and antibacterial activities of essential oil from Som Keaw (Citrus nobilis) in Thailand . International Journal of Agricultural Technology Vol. 16 Issue/No. 4 (July-December 2020). pages 887-896.
ผู้แต่ง: รัชษาวรรณ์ มงคล, พฤฒิยา นิลประพฤกษ์ และ อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ
2563 SCOPUS Application of Time Series Analysis to Forecast Mean Monthly Temperature in Western Thailand. The International Journal of Environmental Sustainability Vol. 16 Issue/No. 1 (August-January 2020). pages 29-41.
ผู้แต่ง: อรอุมา ทองหล่อ, สุภาวดี มานะไตรนนท์ และ Moammar Dayoub
2563 SCOPUS Efficacy of Thai plant extracts against grain discoloration disease in rice (Oryza sativa L.). Agriculture and Natural Resources Vol. 54 Issue/No. 6 (November-December 2020). pages 579-586.
ผู้แต่ง: รัชษาวรรณ์ มงคล, มานะ กาญจนมณีเสถียร, พิมพ์ใจ มีตุ้ม และ I.S.O. Madi
2563 SCOPUS Efficacy of ethanolic extracts of galangal (Alpinia galanga L.) in inhibiting the mycelial growth of Fusarium sacchari and Curvularia lunata and their phytotoxicity on Pak choi (Brassica rapa var. chinensis). Acta Horticulturae Vol. 2020 Issue/No. 2020 (September 2020). pages 391-396.
ผู้แต่ง: รัชษาวรรณ์ มงคล, มานะ กาญจนมณีเสถียร และ M. Molika
2563 SCOPUS Enhancing Germination and Seedling Vigor of Upland Rice Seed under Salinity and Water Stresses by Osmopriming. Science and Technology Asia Vol. 25 Issue/No. 2 (June-October 2563). pages 63-74.
ผู้แต่ง: ศิระประภา บรู๊คส์, ดุสิต อธินุวัฒน์ และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
2563 SCOPUS Exogenous arginine treatment for inhibiting browning symptom and improving the quality of fresh-cut red cabbage. Asia-Pacific Journal of Science a nd Technology Vol. 25 Issue/No. 2 (April-June 2020). pages 1-10.
ผู้แต่ง: พฤฒิยา นิลประพฤกษ์
2563 SCOPUS Genetic analysis of seed dormancy QTLs in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group] . International Journal of Agricultural Technology Vol. 16 Issue/No. 5 (September- 2020). pages 1295-1306.
ผู้แต่ง: อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ และ อาเจ มาเยอะ
2563 SCOPUS Lysyl hydroxylase 3 is required for normal lens capsule formation and maintenance of lens epithelium integrity and fate. Developmental Biology Vol. 458 Issue/No. 0 ( 2020). pages 177-188.
ผู้แต่ง: Kineret Taler, Omri Weiss, Shahar Rotem-Bamberger, Ariel M. Rubinstein, ภวัต เสรีตระกูล, Jeffrey M. Gross and Adi Inba
2563 SCOPUS Vapour phase antifungal activity of essential oils and their raw materials against Aspergillus sp., Curvularia lunata, and Fusarium sacchari. Acta Horticulturae Vol. 2020 Issue/No. 2020 (January-December 2020). pages 383-389.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร, รัชษาวรรณ์ มงคล และ Alex Ahebwa
2563 SCOPUS Vapour-phase efficacy of selected essential oils individually and in combination against Aspergillus flavus, A. niger, Fusarium proliferatum, and Curvularia lunata. New Zealand Plant Protection Vol. 2020 Issue/No. 73 (January-December 2020). pages 40-48.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร, Alex Ahebwa, รัชษาวรรณ์ มงคล และ ภรณี สว่างศรี
2563 TCI กลุ่มที่ 2 กัญชง: วัตถุดิบอาหารแห่งอนาคตสำ หรับการเลี้ยงไก่ไข่สู่การผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2563). หน้าที่ 481-495.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ พิชญา ฉ่ำชื่น
2563 TCI กลุ่มที่ 2 ผลการเสริมไขสบู่ถั่วเหลืองในอาหารไก่เนือ้ ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. วารสารเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). หน้าที่ 247-256.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วัชรา ปิ่นทอง, จินดา กลิ่นอุบล, ธนภัทร สิทธิสุพร, ณัฐพล เอี่ยมมงคล, กนกกร ภาระเวช, พิชญา ฉ่ำชื่น, พรพิมล คงทัพ, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ วรางคณา กิจพิพิธ
2563 TCI กลุ่มที่ 2 ผลผลิตและลักษณะทางพืชอาหารสัตว์ของหญ้ารูซี่ หญ้ากินนีมอมบาซาและหญ้ามูลาโต้ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี. การเกษตรราชภัฏ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้าที่ 70-76.
ผู้แต่ง: ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, สุภาวดี มานะไตรนนท์, วัชราภรณ์ รวมธรรม และ ชัยวัฒน์ วัชรนารถ
2563 วารสาร ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สภาอนุมัติฯ ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อนจนถึงวัยเจริญพันธุ์สำหรับการสร้างประชากรพื้นฐาน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2562 กองวิจัยและพัฒนาพันธุรกรรมสัตว์น้ำกรมประมง ปีที่ 6 ฉบับที่ 6/2562 (มิถุนายน-ธันวาคม 2563). หน้าที่ 1-23.
ผู้แต่ง: สาธิต คำผง และ อนวัช บุญญภักดี
2562 ISI Web of Science Molecular characterization of extraintestinal pathogenic Escherichia coli from humans in southern Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Vol. 50 Issue/No. 5 (September 2019). pages 860-870.
ผู้แต่ง: ภารนัย สุขุมังกูร, Pattamarat Rattanachuay, เสาวภา เขียนงาม, Kannika Sukkua and Fadeeya Hayeebilan
2562 ISI Web of Science Correlation and path analysis studies of upland rice (Oryza sativa L.) collected from Pala-U village, Prachuap Khiri Khan, Thailand. Asian Journal of Agriculture and Biology Vol. 7 Issue/No. 2 (June 2019). pages 214-223.
ผู้แต่ง: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, มนต์ณัช แย้มยิ่ง, ศิวาลัย ธรรมชัยโสภิต, วริศรา พุทธา และ ศิรประภา มหานิล บรูคส์
2562 ISI Web of Science, SCOPUS Construction of genetic linkage map and genome dissection of domestication-related traits of moth bean (Vigna aconitifolia), a legume crop of arid areas. Molecular Genetics and Genomics Vol. 294 Issue/No. 3 (June 2019). pages 621-635.
ผู้แต่ง: ชุตินธร หยุนแดง, ประกิจ สมท่า, กิตติยา อำกุล, อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ, Akito Kaga, Norihiko Tomooka
2562 ISI Web of Science, SCOPUS Effects of Lysobacter antibioticus HS124, an effective biocontrol agent against Fusarium graminearum, on crown rot disease and growth promotion of wheat. CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY Vol. 65 Issue/No. 12 (December 2019). pages 904-912.
ผู้แต่ง: สรารัตน์ มนต์ขลัง, Yun-Tae Kim, Yong Seong Lee and Kil Yong Kim
2562 ISI Web of Science, SCOPUS Structural and Functional Studies of the Membrane-Binding Domain of NADPH-Cytochrome P450 Oxidoreductase. Biochemistry Vol. 58 Issue/No. 19 (May 2019). pages 2408-2418.
ผู้แต่ง: ปณิดา ดวงแก้ว, Chuanwu Xia, Anna L. Shen, Rattanawadee Kotewong, Pornpimol Rongnoparu, Jimmy Feix and Jung-Ja P Kim
2562 ISI Web of Science, SCOPUS Genetic and epigenetic control of retinal development in Zebrafish. Current Opinion in Neurobiology Vol. 59 Issue/No. – (December 2019). pages 120-127.
ผู้แต่ง: ภวัต เสรีตระกูล และ Jeffrey M Gross
2562 ISI Web of Science, SCOPUS How some native upland rice and cultivated lowland rice varieties responded to callus induction and regeneration medium?. Asian Journal of Agriculture and Biology Vol. 7 Issue/No. 1 (March 2019). pages 137-145.
ผู้แต่ง: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, มนต์ณัช แย้มยิ่ง, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, ศิรประภา มหานิล บรูคส์
, ภาคภูมิ เรียงแหลม และ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
2562 ISI Web of Science, SCOPUS IDENTIFICATION OF CYCLO (L-PRO-D-TYR) FROM BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENSY1 EXHIBITING ANTIFUNGAL ACTIVITY AGAINST FUSARIUM GRAMINEARUM TO CONTROL CROWN ROT IN WHEAT. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH Vol. 17 Issue/No. 3 (December-Febuary 2019). pages 6299-6314.
ผู้แต่ง: Kim Kill Yong, สรารัตน์ มนต์ขลัง, JAMAL, Q., MUNIR, S., CHO, J. Y., MOON, J. H.
, MALIK, M.S., Khattak, B.U., and Younis, F.
2562 SCOPUS Comparison of aqueous seasoning cube solution and nutrient broth as culture media for production of the biocontrol agent Bacillus megaterium in the laboratory, and for suppression of rice grain discolouration in the field. New Zealand Plant Protection Vol. 72 Issue/No. – (July 2019). pages 205-212.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร และ พิมพ์ใจ มีตุ้ม
2562 SCOPUS Early Detection of Pregnancy in Goats Based on Protein Expression Pattern using Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE). Advances in Animal and Veterinary Sciences Vol. 7 Issue/No. 12 (September-November 2019). pages 1049-1053.
ผู้แต่ง: Inyawilert W., Piarked A., Joemplang P., Tatsapong P. and อรรถพล เทียนทอง
2562 SCOPUS Effect of dietary new sugar cane extract on growth performance and intestinal histology in broiler chickens. Agriculture and Natural Resources Vol. 53 Issue/No. 5 (October 2019). pages 533-537.
ผู้แต่ง: ดุจดาว คนยัง, Koh-en Yamauchi, พิชิตร์ วรรณคำ และ จันทร์จิรา สิทธิยะ
2562 SCOPUS Genetic Characterization of Haemonchus contortus from Slaughtered Goats in Cha-am District, Phetchaburi, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol. 41 Issue/No. 1 (January-Febuary 2019). pages 81-88.
ผู้แต่ง: เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ และ ศิริชัย เอียดมุสิก
2562 SCOPUS Lignin biosynthesis genes (OsPAL and Os4CL3) sequencing of native upland rice varieties from Pala U Village, Thailand. International Journal of Agricultural Technology Vol. 15 Issue/No. 6 (November-December 2019). pages 947-958.
ผู้แต่ง: เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์, ภวัต เสรีตระกูล และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
2562 SCOPUS Paper-based inoculum of Bacillus megaterium and its practical application for simple culture preparation. New Zealand Plant Protection Vol. 72 Issue/No. – (July 2019). pages 195-204.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร และ วสุนันท์ นิ่มอนงค์
2562 SCOPUS The Effects of Parity on Protective Protein Components and MMP Proteolytic Activity of Mammary Secretion during Involution in Tropical Dairy Cows. Advances in Animal and Veterinary Sciences Vol. 7 Issue/No. 10 (July-September 2019). pages 914-920.
ผู้แต่ง: อรรถพล เทียนทอง and D.A.Mwabena
2562 TCI กลุ่มที่ 1 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากมูลไก่ประดู่หางดำ. แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2 (มิถุนายน 2562). หน้าที่ 1065-1070.
ผู้แต่ง: จารุณี เกษรพิกุล และ สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล
2562 TCI กลุ่มที่ 1 การจัดการการผลิต ปัจจัยที่สัมพันธ์กับต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อปล่อยแทะเล็มข้างถนน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562). หน้าที่ 0-0.
ผู้แต่ง: สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล
2562 TCI กลุ่มที่ 1 การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงนางพญา Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex ในสภาพกึ่งธรรมชาติ. วารสารเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ธันวาคม 2562). หน้าที่ 343-353.
ผู้แต่ง: ทักษพร สมมิตร, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, สมนึก บุญเกิด, กนกวรรณ คำยอดใจ และ กฤษณะ เรืองฤทธิ์
2562 TCI กลุ่มที่ 1 การศึกษาเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่มีต่อรายวิชากฎหมาย และจรรยาบรรณสำหรับสัตว์. แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2 (มิถุนายน 2562). หน้าที่ 1071-1076.
ผู้แต่ง: สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล
2562 TCI กลุ่มที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอนุพันธ์ ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการเกษตร ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Learning Together. Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2562). หน้าที่ 613-626.
ผู้แต่ง: พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
2562 TCI กลุ่มที่ 1 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการปลูกทานตะวันเป็นพืชทางเลือกของเกษตรกรที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). หน้าที่ 192-202.
ผู้แต่ง: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ ฐิติมา เวชพงศ์
2562 TCI กลุ่มที่ 1 ผลการเสริมใบถั่วคาวาลเคดเป็นแหล่งโปรตีนและเยื่อใยอาหารต่อการย่อยได้ปรากฏของโภชนะ สมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). หน้าที่ 21-33.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, กนกพล มั่งชู, อานันท์ จันทร์โต, เกวลี เหมมาลา, พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ และ วรางคณา กิจพิพิธ
2562 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของการใช้โปรไบโ อติก (GUT PRO) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของลำไส้ของไก่เนื้อ. สัตวแพทย์ มหานครสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562). หน้าที่ 23-32.
ผู้แต่ง: พิเชษฐ ศรีบุญยงค์ และ ยุวเรศ เรืองพานิช
2562 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของระดับอาหารข้นและการตอนต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อแพะ. แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ ฉบับพิเศษ 1 (มกราคม 2562). หน้าที่ 845-852.
ผู้แต่ง: ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, จิรวัลย์ โคตรศักดี, ศิวพร แพงคำ และปราโมทย์ แพงคำ
2562 TCI กลุ่มที่ 1 Pattern changes of Carbon-cycling enzyme activities as influenced by different C and N availability of organic materials. แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562). หน้าที่ 1301-1314.
ผู้แต่ง: Bhanudacha Kamolmanit, Phrueksa Lawongsa และ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
2562 TCI กลุ่มที่ 1 The Study of Physical, Chemical Properties, and Apparent Metabolizable Energy of Glycerol in Broiler. สัตวแพทย์มหานคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2562). หน้าที่ 69-79.
ผู้แต่ง: พิเชษฐ ศรีบุญยงค์, เสกสม อาตมางกูร, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง และ ยุวเรศ เรืองพานิช
2562 TCI กลุ่มที่ 2 การเสริมก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการีเหลือทิ้งในอาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะ จุลินทรีย์ในซีกัม จุลกายวิภาคของลำไส้เล็ก สมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพและองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562). หน้าที่ 6-20.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วรางคณา กิจพิพิธ, พรพรรณ แสนภูมิ , ชนะชัย วงษ์เพ็ชร, ชยาทิตย์ กฤตโยภาส, พิทยุตม์ ลือวณิชกิจ, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา และ เสาวภา เขียนงาม
2562 วารสาร ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สภาอนุมัติฯ ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562). หน้าที่ 15-27.
ผู้แต่ง: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ วีรพันธ์ กันแก้ว
2561 BIOSIS Fecundity and length-weight relationship of cyprinid fish,Ras- bora rubrodorsalis Donoso-Büchner et Schmidt, 1997 (Pisces Cyprinidae) in the tributary of Sieo River, Roi Et Province, NortheastThailand:a preliminary report. Biodiversity Journal Vol. 9 Issue/No. 4 (January-March 2019). pages 425-428.
ผู้แต่ง: สิทธิ กุหลาบทอง, สาวิกา กัลปพฤกษ์ และ ฉัตรชัย ปรีชา
2561 ISI Web of Science, SCOPUS Endocrine system in supernumerary molting of the flour beetle, Tribolium freemani, under crowded conditions. Insect Biochemistry and Molecular Biology Vol. 101 Issue/No. – (January 2018). pages 76-84.
ผู้แต่ง: กฤษณะ เรืองฤทธิ์ and Yoonseong Park
2561 ISI Web of Science, SCOPUS Prediction of enteric methane emission from beef cattle in Southeast Asia. ANIMAL SCIENCE JOURNAL Vol. 89 Issue/No. 9 (January 2018). pages 1287-1295.
ผู้แต่ง: Tomoyuki Suzuki, อนันท์ เชาว์เครือ, Kritaporn Sommart, Wanna Angrthong, Thu Van Nguyen, Peerapot Nitipong, Yimin Cai, Takashi Nishida, Fuminori Terada, Tomoyuki Kawashima, Arun Phromloungsri and Takashi Sakai
2561 SCOPUS Antimicrobial and weed inhibitory activities of Senna spectabilis extracts against plant pathogens. International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 7 (January 2018). pages 1445-1454.
ผู้แต่ง: รัชษาวรรณ์ มงคล and Warinthorn Chavasiri
2561 SCOPUS Combined Larvicidal Efficacy of Rhinacanthin-C, Luteolin, Quercetin, and Binary Mixtures of Rhinacanthus nasutus, Andrographis paniculata and Vernonia cinerea Extracts against Aedes aegypti Mosquito. International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 3 (May 2018). pages 271-286.
ผู้แต่ง: ปณิดา ดวงแก้ว, Phouyfung P., Jirakanjanakit N. and Rongnoparut P.
2561 SCOPUS Effect of Chlorine Dioxide (ClO2) on Culture Medium Sterilization on Micropropagation of Persian Violet (Exacum affine Balf.f. ex Regel). International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 2 (March 2561). pages 259-270.
ผู้แต่ง: วุฒิชัย ศรีช่วย, ธนวดี พรหมจันทร์ and Te-chato
2561 SCOPUS Effects of a Mixture of Wood Charcoal Powder and Wood Vinegar Solution on Escherichia coli, Ammonia Nitrogen, Vitamin C and Productive Performance of Laying Hens. International Journal of Poultry Science Vol. 17 Issue/No. 11 (January 2018). pages 552-559.
ผู้แต่ง: จันทร์จิรา สิทธิยะ, Koh-en Yamauchi, Kohsyo Yamauchi and Phunnathorn Phuchivatanapong
2561 SCOPUS Effects of tropical forage species on Butyrivibrio fibrisolvens, Fibrobacter succinogenes and total bacteria population in goat rumen using real-time PCR techniques. International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 7 (December 2018). pages 2125-2136.
ผู้แต่ง: ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, Pramote Paengkoum, Wisitiporn Suksombat and Smerjai Bureenok
2561 SCOPUS Feeding value of dried cashew nut testa in finishing pigs: Effects on nutrient digestibility and gut morphology. songklanakarin journal of science and technology Vol. 40 Issue/No. 4 (July-August 2018). pages 1300-1305.
ผู้แต่ง: ภัทราพร ภุมรินทร์, Rommel C. Sulabo and Cecar C. Servilla
2561 SCOPUS Fine mapping of quantitative trait loci for seed-related traits in yardlong bean. International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 7 (November 2018). pages 2261-2270.
ผู้แต่ง: อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ and Norihiko Tomooka
2561 SCOPUS Genetic Relationship of Maternal Lineages in Phetchaburi Native Cattle. International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 7 (December 2018). pages 1379-1390.
ผู้แต่ง: เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ และ พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ
2561 SCOPUS The Effect of Supplementation of Synbiotic in Broiler Diets on Production Performance, Intestinal Histomorphology and Carcass Quality. International Journal of Agricultural Technology Vol. 14 Issue/No. 7 (December 2018). pages 1743-1753.
ผู้แต่ง: ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, ปราโมทย์ แพงคำ, ศิวพร แพงคำ และ เกรียงศักดิ์ พูนสุข
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การใช้เลซิตินถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ โลหิตวิทยา สมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2561). หน้าที่ 675-688.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, พิมพ์ผกา บุญธรรม, ปนัดดา อินทะสะระ, ปรียานุช สุดทอง, จักรกฤษ จันตรา และ วรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การตอบสนองของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนาภายใต้การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561). หน้าที่ 38-43.
ผู้แต่ง: อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวไร่ในพื้นที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม 2561). หน้าที่ 89-110.
ผู้แต่ง: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Natural Resources for Sustainable Development สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). หน้าที่ 1233-1244.
ผู้แต่ง: กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ และ พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2561). หน้าที่ 51-62.
ผู้แต่ง: พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยระหว่างการย่อยได้ของ โภชนะแบบปรากฏ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กและสมรรถภาพการผลิต ของไก่เนื้อที่ได้รับสารเสริมชีวภัณฑ์. แก่นเกษตร(ฉบับพิเศษ) ปีที่ 46 ฉบับที่ พิเศษ 1 (มกราคม 2561). หน้าที่ 662-668.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ และ วรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการขยายการลงทุนโรงสีข้าว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตาบลไร่มะขาม อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561). หน้าที่ 39-49.
ผู้แต่ง: วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียน้ำหนักของไข่ฟักกับ ลักษณะการฟักออกและคุณภาพลูกไก่ภายใต้ระบบตู้ฟักไข่แบบหลายอายุ (Multi stage system). แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1 (มกราคม 2561). หน้าที่ 656-661.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและการเสริมสารแคลดีฟอส® ในน้ำดื่ม ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ระยะหลังผลัดขน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2(พิเศษ2) (มกราคม 2561). หน้าที่ 551-559.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วุฒิภัทร รอดพิพัฒน์, ศิริพร ภู่ระหงษ์, หนึ่งฤทัย ราษฎร์ศิริ, ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้, อณัญญา ปานทอง และ วรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 การเสริมก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการี (Pleurotus ostreatus) เหลือทิ้งในอาหารไก่ไข่ต่อ การย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะ จุลินทรีย์ในซีกัม จุลกายวิภาคของลำไส้เล็ก สมรรถภาพ การผลิต คุณภาพไข่ และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่แดง . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561). หน้าที่ 856-870.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วรางคณา กิจพิพิธ, ชนะชัย วงษ์เพ็ชร, ชยาทิตย์ กฤตโยภาส, พิทยุตม์ ลือวณิชกิจ และ อณัญญา ปานทอง
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). หน้าที่ 2169-2184.
ผู้แต่ง: พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ผลการเสริมกากงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) สกัดน้ำมันในอาหารไก่ไข่ (ระยะท้าย) ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพของไข่ไก่ และการสะสมกรดไขมันในไข่แดง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561). หน้าที่ 50-63.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อณัญญา ปานทอง, มาริษา นาวา, สิทธิชัย บรรลือ, ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ, วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล, สาโรชน์ เจี่ยวยี่ และ วรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561). หน้าที่ 30-43.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์, พรพัชรา นารโท, ศรัณย์ หุ่นจันทร์, อรอุมา รุ่งจักรวาลชัย, อณัญญา ปานทอง และวรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ผลการเสริมสารอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้โภชนะในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา และการผลติไข่ไก่เพื่อสุขภาพ. แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2561). หน้าที่ 887-900.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อณัญญา ปานทอง, ธนวดี ทองประสงค์, จักรกฤษ จันตรา, ศรัณย์ หุ่นจันทร์, สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์ และ วรางคณา กิจพิพิธ
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของการใช้กากเนื้อในปาล์มผสมกากยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่เนื้อ. สัตวแพทย์มหานครสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). หน้าที่ 123-134.
ผู้แต่ง: พิเชษฐ ศรีบุญยงค์ และ ภัทราพร ภุมรินทร์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลิตภาพของ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสรรพยา. แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561). หน้าที่ 1057-1066.
ผู้แต่ง: อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
2561 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์หัวเชื้อบาซิลลัสผสมหลากสายพันธุ์ในน้ำดื่มต่อจุลินทรีย์ในไส้ตันการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะและสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กของไก่เนื้อ. แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561). หน้าที่ 137-146.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, เอกกมล กมลลาภวรกุล, ศราวุธ ม่วงเผือก, ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์, วรางคณา กิจพิพิธ, จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา และ เสาวภา เขียนงาม
2561 TCI กลุ่มที่ 1 PAENIBACILLUS POLYMYXA AS POTENTIAL BIOLOGICAL CONTROL AGENT ISOLATED FROM VEGETABLES GROWN HYDROPONICALLY IN THAILAND). Kasem Bundit Engineering Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ special issue (มีนาคม 2561). หน้าที่ 14-24.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร และ พิมพ์ใจ มีตุ้ม
2561 TCI กลุ่มที่ 1 สาเหตุการคัดทิ้งแม่สุกรลูกผสมแลนด์เรช-ลาร์จไวท์ที่เลี้ยงภายใต้โรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2(พิเศษ2) (มกราคม 2561). หน้าที่ 925-932.
ผู้แต่ง: วรางคณา กิจพิพิธ, ปวิชญา กำเนิดศิริกุล, ปาณิสรา อองกุลนะ, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อรอุมา ทองหล่อ และ พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ
2561 TCI กลุ่มที่ 2 การเสริม Bacillus sp. ผสมหลายชนิดในน้ำดื่มของไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ คอเลสเตอรอลและกรดไขมันในเนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2561). หน้าที่ 191-201.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, เอกกมล กมลลาภวรกุล, ศราวุธ ม่วงเผือก, ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์, วรางคณา กิจพิพิธ, จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา และ เสาวภา เขียนงาม
2561 TCI กลุ่มที่ 2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างเลี้ยงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2561). หน้าที่ 32-45.
ผู้แต่ง: สุภาวดี มานะไตรนนท์, เนตรนภา วิทิตธรรมคุณ, วิโรจน์ สุภโชคสหกุล และ ภัทร เจริญพันธ์
2561 TCI กลุ่มที่ 2 ผลของการเสริมเมล็ดงาขี้ม้อนในอาหารของไก่ไข่ (ระยะท้าย) ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ คอเลสเตอรอลและการสะสมของกรดไขมันโอเมก้าในไข่ไก่. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2561). หน้าที่ 46-64.
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อณัญญา ปานทอง, มาริษา นาวา, สิทธิชัย บรรลือ, ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ, วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล, สาโรชน์ เจี่ยวยี่ และ วรางคณา กิจพิพิธ
2560 Pubmed Growth Performance, Carcass Quality, Visceral Organs and Intestinal Histology in Broilers Fed Dietary Dried Fermented Ginger and/or Fermented Corncob Powder . Food and Nutrition Sciences Vol. 8 Issue/No. 5 (January 2017). pages 565-577.
ผู้แต่ง: ดุจดาว คนยัง, จันทร์จิรา สิทธิยะ, Kosho Yamauchi and Koh-en Yamauchi
2560 Refereed Journal ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต้นทุนต่ำต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) (Effect of low cost organic compost on growth of water spinach (Ipomoea aquatic Forsk).). Science and Technology Research Journal Nakorn Ratchasima Rajabhat University. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2560). หน้าที่ 54-59.
ผู้แต่ง: D. Tongtawon และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
2560 Refereed Journal Effect of Gelatinase and Chitinase Producing Microorganism on the Growth of Soybean and Control of Stink Bug in Field. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer Vol. 2017 Issue/No. 50 No.2 (June-April 2017). pages 71-80. Article No. 2.
ผู้แต่ง: Yong-Seong Lee, Hyeon-Deok Jeon, Yun-Tae Kim, สรารัตน์ มนต์ขลัง and Kil-Yong Kim
2560 Refereed Journal Preliminary study: Egg production performance, egg quality and blood plasma cholesterol concentration in laying hens fed dietary dried fermented ginger and/or fermented corncob powder . HSOA Journal of Food Science and Nutrition Vol. 3 Issue/No. 16 (January 2017). pages 1-5.
ผู้แต่ง: จันทร์จิรา สิทธิยะ, Duddoa Khonyoung, Kosho Yamauchi and Koh-en Yamauchi
2560 SCOPUS Efficacy of a simple liquid culture of Bacillus megaterium in suppressing grain discoloration disease of rice (Oryza sativa). New Zealand Plant Protection Vol. 70 Issue/No. – (July 2017). pages 196-202.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร และ พิมพ์ใจ มีตุ้ม
2560 SCOPUS Potential of Bacillus spp. as biological control agents to suppress anthracnose disease of dragon fruit (Hylocereus undatus) . ISHS Acta Horticulturae 1186: International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits Vol. – Issue/No. – (January 2017). pages —.
ผู้แต่ง: มานะ กาญจนมณีเสถียร, Leksomboon, C. and พิมพ์ใจ มีตุ้ม
2560 SCOPUS, ISI Web of Science Novel alleles of two tightly linked genes encoding polygalacturonase-inhibiting proteins (VrPGIP1 and VrPGIP2) associated with the Br locus that confer bruchid (callosobruchus spp.) resistance to mungbean (vigna radiata) accession V2709. Frontiers in Plant Science Vol. 8 Issue/No. – (September 2017). pages —.
ผู้แต่ง: Kaewwongwal A., Chen J., Somta P., อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ, Yimram T., Chen X. and Srinives P.
2560 TCI กลุ่มที่ 1 การปรับปรุงเปลือกข้าวโพดหมักโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติคจากน้าหมักเปลือกผลไม้ การย่อยได้โภชนะและสมรรถนะการเจริญเติบโตในแพะลูกผสม. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2560). หน้าที่ 144-156.
ผู้แต่ง: ยุพา สีสาวแห, พรพรรณ แสนภูมิ, อนันท์ เชาว์เครือ, สุภาวดี ฉิมทอง, เสมอใจ บุรีนอก และศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา
2560 TCI กลุ่มที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องวิธีการคำนวณความยาวนานวันเพื่อการเกษตร. veridian E-Journal ,Silpakron Uiversity ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560). หน้าที่ 1435-1445.
ผู้แต่ง: พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
2560 TCI กลุ่มที่ 1 ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว 5 สายพันธุ์ ที่ปลูกในชุดดินรังสิตภายใต้การจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560). หน้าที่ 46-60.
ผู้แต่ง: อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, ธนกฤต เขียวอร่าม และ ธนวดี พรหมจันทร์
2559 ISI Web of Science HIGH LEVEL OF SHIGA TOXIN-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND OCCURRENCE OF STX-NEGATIVE E-COLI O157 FROM RAW MEATS: CHARACTERIZATION OF VIRULENCE PROFILE AND GENETIC RELATEDNESS. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Vol. 47 Issue/No. 5 (September 2016). pages 1008-1019.
ผู้แต่ง: เสาวภา เขียนงาม, Pharanai Sukhumungoon, Siriwan Sirikaew, Kannika Sukkua and Pattamarat Rattanachuay
2559 ScienceDirect Allyl and prenyl ethers of mansonone G, new potential semisynthetic antibacterial agents. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Vol. 26 Issue/No. 21 (November 2016). pages 5300-5303.
ผู้แต่ง: รัชษาวรรณ์ มงคล
2559 SCOPUS Co-localization of QTLs for pod fiber content and pod shattering in F-2 and backcross populations between yardlong bean and wild cowpea. MOLECULAR BREEDING Vol. 36 Issue/No. 6 (June 2016). pages —.
ผู้แต่ง: Wipawan Suanum, Prakit Somta, อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ , Tarika Yimram
, Akito Kaga, Norihiko Tomooka, Yu Takahashi and Peerasak Srinives
2559 SCOPUS Comparison of Effects of Different Antioxidants Supplemented to Long-term Extender on Boar Semen Quality Following Storage at 17?C. The Thai Journal of Veterinary Medicine Vol. 46 Issue/No. 1 (March 2016). pages 119-126.
ผู้แต่ง: Thevin Vongpralub, Pachara Thananurak, Chamaiporn Sittikasamkit, พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ, Monchai Duangjinda, Wuttigrai Boonkum and Vibuntita Chankitisakul
2559 SCOPUS Plant spatial distribution and predator-prey ratio affect biological control of the two spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) by the predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae). Biocontrol Science and Technology Vol. 26 Issue/No. 4 (July-August 2016). pages 548-561.
ผู้แต่ง: Barbara Amoah, Jaden Anderson, Dinesh Erram Jesus Gomez, Alice Harris, Jessica Kivett, กฤษณะ เรืองฤทธิ์, Yang Wang, Leigh Murray and James Nechols
2559 SCOPUS Purification and characterization of an antifungal compound produced by Lysobacter antibioticus HS124 against Fusarium graminearum. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer 2016 Vol. 49 Issue/No. 4 (January 2016). pages 393-400.
ผู้แต่ง: สรารัตน์ มนต์ขลัง, Kim Y.T., Lee Y.S., Cho J.Y., Moon J.H. and Kim K.Y.
2559 TCI กลุ่มที่ 1 ผลของชนิดหญ้าต่อคุณภาพน้ำหมัก . แก่นเกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ ฉบับ 1 (มกราคม 2559). หน้าที่ 19-24.
ผู้แต่ง: ทิพาพร ชาญปรีชา, พรพรรณ แสนภูมิ, จันทร์จิรา สิทธิยะ และ สุภาวดี ฉิมทอง
2559 TCI กลุ่มที่ 1 Isolation of Antifungal Compound and Biocontrol Potential of Lysobacter antibioticus HS124 against Fusarium Crown Rot of Wheat). Korean Journal of Soil Science and Fertilizer ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 (สิงหาคม 2016). หน้าที่ 393-400.
ผู้แต่ง: สรารัตน์ มนต์ขลัง