การประชุมวิชาการ

สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ปี พ.ศ. 2559-2563

ปี พ.ศ.
ระดับการเผยแพร่
รวม
ชาติ นานาชาติ
2563 25 12 37
2562 12 5 17
2561 11 16 27
2560 6 13 19
2559 1 1 2
ปี พ.ศ. ระดับการเผยแพร่ ประเทศที่จัดการประชุม รายละเอียด
2563 ระดับชาติ ไทย พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์. กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI) (DOLLAR-COST AVERAGING STRATEGY IN THE AGRIBUSINESS SECTOR). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไทย. 2 ธันวาคม 2563 – 3 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 4493-4499.
2563 ระดับชาติ ไทย นรินทร์ ปริยวิชญภักดี, วรรณวิษา เปินสมุทร, มะนาว แสงเฟื่อง, ญาณิน ลิมปานนท์ และ จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุ. การโคลนยีนและทำนายตำแหน่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Glutathione S-Transferase จากพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mekongi . การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย. 13 มิถุนายน 2563 – 14 มิถุนายน 2563. หน้าที่ 570-579.
2563 ระดับชาติ ไทย จารุณี เกษรพิกุล และ สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. การเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำในการเลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยอิสระ. การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยนเศวร จังหวัดพิษณุโลก ไทย. 2 กรกฎาคม 2562 – 3 กรกฎาคม 2562. หน้าที่ 410-413.
2563 ระดับชาติ ไทย นิธินันท์ นาคบุรี, จารุณี เกษรพิกุล และ สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. การประเมินความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะด้านความรู้และการสนับสนุนจากภาครัฐในการทำฟาร์ม เขตพื้นที่อาเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ICE 2020 . คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย. 6 มิถุนายน 2563. หน้าที่ 821-832.
2563 ระดับชาติ ไทย นิธินันท์ นาคบุรี, สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล. การประเมินความต้องการความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (A Need Assessment of Native Chicken Farmers’ Knowledge and Extension Guidelines for Native Chicken Production in Cha-am District, Phetchaburi Province ). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไทย. 2 ธันวาคม 2563 – 3 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 5414-5420.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. การพยายามกระทำความผิด: กรณีการล่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า. การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ไทย. 24 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 25-30.
2563 ระดับชาติ ไทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, จุฑาทิพย์ สุ่นสา, ปิยากร ดวงจินดา, พชร ศรีสุขสวัสดิ์, พิมพ์ใจ มีตุ้ม และ จันทร์จิรา สิทธิยะ. การศึกษาการยอมรับได้ของผู้บริโภคเนื้อไก่ต้มสุกสำหรับการทำข้าวมันไก่จากเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง. งานประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร ไทย. 14 กุมภาพันธ์ 2563. หน้าที่ 72-78.
2563 ระดับชาติ ไทย ศิริชัย เอียดมุสิก, ลักษิกา บุญพรม และ ศรุตา แก้วกระโทก. การศึกษาความคงตัวของน้ำยาซีเอ็มทีที่ผลิตเองกับระยะเวลาการเก็บรักษา. การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร ไทย. 22 พฤศจิกายน 2562. หน้าที่ 40-46.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในการผลิตทางการเกษตร. การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2563 . โรงแรมริชมอนด์ ไทย. 18 พฤศจิกายน 2563 – 26 พฤศจิกายน 2563. หน้าที่ 0-0.
2563 ระดับชาติ ไทย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, ฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ์ และ สุภาวดี มานะไตรนนท์. การศึกษาเบื้องต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของกระถินและไมยราบยักษ์ที่อายุการตัดที่แตกต่างกัน. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ไทย. 5 กุมภาพันธ์ 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563. หน้าที่ 296-303.
2563 ระดับชาติ ไทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ จฑาทิพย์ สุ่นสา, ปิยากร ดวงจินดา, พชร ศรีสุขสวัสดิ์, จันทร์จิรา สิทธิยะ และ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสับปะรดร่วมกับสารละลายเกลือต่อคุณสมบัติด้านการบริโภคของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง. การประชุมวิชาการเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย. 27 มกราคม 2563 – 28 มกราคม 2563. หน้าที่ 215-220.
2563 ระดับชาติ ไทย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, จันทนา ไชยโชค และ สุภาวดี มานะไตรนนท์. การศึกษาผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์ และคุณค่าทางโภชนะของหญ้ารูซี่และหญ้ามูลาโต้ 2 ที่อายุการตัดต่างกัน. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ ไทย. 27 มกราคม 2563 – 28 มกราคม 2563. หน้าที่ 675-682.
2563 ระดับชาติ ไทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, ผกาแก้ว แซ่โอ้ว, ปิยากร ดวงจินดา, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย. 14 กุมภาพันธ์ 2563. หน้าที่ 86-92.
2563 ระดับชาติ ไทย จารุณี เกษรพิกุล, สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล, นิธินันท์ นาคบุรี และ วัชรา ปิ่นทอง. ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรไบโอติกส์ในการเลี้ยงสัตว์. การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ไทย. 24 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 13-18.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพไก่อินทรีย์ ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยนเศวร จังหวัดพิษณุโลก ไทย. 2 กรกฎาคม 2562 – 3 กรกฎาคม 2562. หน้าที่ 432-436.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล, นิธินันท์ นาคบุรี และ จารุณี เกษรพิกุล. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยง สุกรรายย่อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ICE 2020 . คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย. 6 มิถุนายน 2563. หน้าที่ 739-753.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล. เจตคติของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว์. การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไทย. 24 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 19-24.
2563 ระดับชาติ ไทย จารุณี เกษรพิกุล และ สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. . การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท. ศึกษาศาสตร์ การศึกษายุค “Digital Disruption in Education” . เขาใหญ่ นครราชสีมา ไทย. 2 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 กุมภาพันธ์ 2563. หน้าที่ 233-256.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์: ศึกษากรณีการจัดการระบบโลจิสติกส์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ไทย. 12 ธันวาคม 2563 – 13 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 206-2069.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. ปัญหาการบังคับใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 ศึกษากรณีการขาดสอบ เนื่องจากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไทย. 2 ธันวาคม 2563 – 3 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 2566-2574.
2563 ระดับชาติ ไทย มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, จินดา กลิ่นอบลุ, ณัฐพล เอี่ยมมงคล, ธนภัทร สิทธิสุพ, กนกกร ภาระเวช, พิชญา ฉ่ำชื่น, พรพิมล คงทัพ, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ วรางคณา กิจพิพิธ. ผลการเสริมไขสบู่ถั่วเหลืองในอาหารไก่ไข่ ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิตและคณภาพไข่. การประชุมวิชาการเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ ไทย. 27 มกราคม 2563 – 28 มกราคม 2563. หน้าที่ 699-704.
2563 ระดับชาติ ไทย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และ ธนวดี พรหมจันทร์. ผลของการใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการชะละลายของธาตุอาหารพืช. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม|จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม|จังหวัดนครปฐม ไทย. 11 กรกฎาคม 2562 – 12 กรกฎาคม 2562. หน้าที่ 2612-2619.
2563 ระดับชาติ ไทย แก้วตา ลิ้มเฮง, เสาวภา เขียนงาม, พัชรินทร์ สายพัฒนะ, ธีรวุฒ ชูลิธรรม และ อรุณ โพร่ขวาง. ผลของการให้อาหารสำเร็จรูปที่ผสมน้ำหมักกล้วยต่อการเจริญเติบโต และปริมาณกลุ่มแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกและแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย. 27 มกราคม 2563 – 28 มกราคม 2563. หน้าที่ 959-966.
2563 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล. มาตรการทางปกครองของกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ไทย. 24 ธันวาคม 2563. หน้าที่ 31-36.
2563 ระดับชาติ ไทย สุภาวดี มานะไตรนนท์ และ ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง. เลือดชิดและผลเสียจากการผสมเลือดชิดในโค. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไทย. 1 มีนาคม 2563. หน้าที่ 2170-2176.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย มานะ กาญจนมณีเสถียร, Kyaw Soe Win และ รัชษาวรรณ์ มงคล. Dried galangal (Alpinia galanga) suppresses grain discoloration of rice (Oryza sativa). International forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy. Sirindhorn International Environmental Park, Cha-Am, Phetchaburi Thailand. 31 August 2020. pages 1-1.
2563 ระดับนานาชาติ ฟิลิปปินส์ นวลเพ็ญ พ่วงพันสี. EFL learners’ Perception in the Implementation of Project-based Learning to Enhance Language and the 21st Century Skills. International Virtual TESOL Conference “Second Language Acquisition Research Advances”. Virtual Conference Philippines. 13 June 2020 – 14 June 2020. pages 51-51.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย พรพรรณ แสนภูมิ, ภัทราพร ภุมรินทร์, สุภาวดี ฉิมทอง, วสุนันท์ นิ่มอนงค์ และ SUDARAT. Effect of pectic oligosaccharides from fruit peels as prebiotic in animal feed. The 7th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไทย. 29 July 2020 – 30 July 2020. pages 23-28.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย รัชษาวรรณ์ มงคล, Thi Thi Win และ มานะ กาญจนมณีเสถียร . Efficacy of some plant extracts suppress two fungi which cause grain discoloration of rice. International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy. Sirindhorn International Environmental Park, Cha-Am, Phetchaburi Thailand. 31 August 2020. pages 1-1.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย Enold Almerice, มานะ กาญจนมณีเสถียร และ อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ. FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF GAP AMONG BANANA (GROS MICHEL) GROWERS IN BAN LAT DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE, THAILAND. The 7th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2020). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประชุมออนไลน์) ประเทศไทย. 29 July 2020 – 30 July 2020. pages 1-9.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย มานะ กาญจนมณีเสถียร, Alex Ahebwa และ รัชษาวรรณ์ มงคล. Fumigation and synergistic potential of volatile compounds from lemongrass and makrut lime for grain storage. International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy. Sirindhorn International Environmental Park, Cha-Am, Phetchaburi Thailand. 31 August 2020. pages 1-1.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์. Homemade Solar Food Dryer. International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy. Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) Thailand. 31 August 2020. pages 1-3.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย นรินทร์ ปริยวิชญภักดี, Hong Thi Cam Do, Wanwisa Peonsamut, Manaw Sangfuang, Yanin Limpanont, Charoonroj Chotwiwatthanakun และ Prasert Sobhon. MOLECULAR CLONING AND B-CELL EPITOPES OF THE GENE ENCODING FATTY ACID BINDING PROTEIN FROM BLOOD FLUKE (SCHISTOSOMA MEKONGI)” . The 46th International Conference on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT 46): Power of Science to Achieve SDGs. Ramkhamhaeng University ไทย. 5 October 2020 – 7 October 2020. pages 437-445.
2563 ระดับนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน นรินทร์ ปริยวิชญภักดี, Kaisone Chanda, Wanwisa Peonsamut, Manaw Sangfuang, Yanin Limpanont, Charoonroj Chotwiwatthanakun และ Prasert Sobhon. MOLECULAR CLONING AND PREDICTION OF ANTIGENIC DETERMINANTS OF 23 KDA INTEGAL MEMBRANE PROTEIN FROM SCHISTOSOMA MEKONGI. The 46th International Conference on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT 46): Power of Science to Achieve SDGs. . Ramkhamhaeng University ไทย. 5 October 2020 – 7 October 2020. pages 338-346.
2563 ระดับนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน Moammar Dayoub, อรอุมา ทองหล่อ และ Timo Korpeta. Trends of Precipitation and Temperature in Morogoro Region in Tanzania. The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (The 8th ICIST) . Huiyuan International Hotel, Jingde, Anhui Province, P.R. China China.. 19 November 2019 – 22 November 2019. pages 179-186.
2563 ระดับนานาชาติ ตุรกี Wuttkorn Injana, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ Natpatchakran Kaewploy. Web Application for Knowledge Management of Broiler Production. 1st International Congress on Gifted Young Scientists Education. Istanbul Turkey. 20 November 2020 – 22 November 2020. pages 60-60.
2563 ระดับนานาชาติ ไทย อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ, มานะ กาญจนมณีเสถียร และ Enold Americe. Factors affecting the adoption of GAP by growers in producing crops in Phetchaburi province, Thailand. Asian Horticultural Congress (AHC2020). Bangkok Thailand. 15 December 2020 – 17 December 2020. pages 1-1.
2562 ระดับชาติ ไทย นิธินันท์ ลิบลับ และ อนันท์ เชาว์เครือ. การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมดิบของฟาร์มโคนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี. การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ( 2nd NCST-CRU ). มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย. 6 มิถุนายน 2562 – 7 มิถุนายน 2562. หน้าที่ 209-213.
2562 ระดับชาติ ไทย นิธินันท์ ลิบลับ และ อนันท์ เชาว์เครือ. การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (Carbon footprint assessment in pasteurized milk production of dairy processing plant of Phetchaburi College of Agriculture and Technology). การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ( 2nd NCST-CRU . มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย. 6 มิถุนายน 2562. หน้าที่ 214-219.
2562 ระดับชาติ ไทย พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์. การศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา วิกฤตฝุ่นพิษ PM2.5 ใน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย. 13 มิถุนายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562. หน้าที่ 83-90.
2562 ระดับชาติ ไทย พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ และ วัชรา ปิ่นทอง. การศึกษาผลการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร เรื่อง เลขดัชนี. กาประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3-4 ธันวาคม 2562.. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไทย. 3 ธันวาคม 2562 – 4 ธันวาคม 2562. หน้าที่ 2338-2345.
2562 ระดับชาติ ไทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่.การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มของเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย. 24 มกราคม 2562 – 25 มกราคม 2562. หน้าที่ 439-445.
2562 ระดับชาติ ไทย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, ภัททิยา รุ่งโรจน์, กนกวรรณ คงชัย, สุภาวดี มานะไตรนนท์ และ สุธินี คำสง่า. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณการกินได้ของพืชอาหารสัตว์สำหรับยีราฟ. โครงกาารนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คร้ั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย. 4 เมษายน 2562 – 5 เมษายน 2562. หน้าที่ 9-9.
2562 ระดับชาติ ไทย วัชราภรณ์ รวมธรรม, สุภาวดี มานะไตรนนท์, วุฒิ ทักษิณธรรม และ นรินทร์ ปริยวิชญภักดี. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบน้ำกร่อย (Fejervarya cancrivora) ในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เทคนิค ISSR markers. ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4. โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพ ประเทศไทย. 26 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562. หน้าที่ 1241-1248.
2562 ระดับชาติ ไทย ธนวดี พรหมจันทร์, อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ จีระศักดิ์ ชอบแต่ง. ผลของการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ต่อการให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ของการปลูกข้าวในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเทศไทย. 3 กรกฎาคม 2562 – 5 กรกฎาคม 2562. หน้าที่ 234-244.
2562 ระดับชาติ ไทย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และ ธนวดี พรหมจันทร์. ผลของการใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการชะละลายของธาตุอาหารพืช. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไทย. 11 กรกฎาคม 2562 – 12 กรกฎาคม 2562. หน้าที่ 2612-2619.
2562 ระดับชาติ ไทย เสาวภา สิทธิโชคธรรม และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. ผลของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรย์ต่อลักษณะทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thailand. 31 มกราคม 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้าที่ 953-960.
2562 ระดับชาติ ไทย ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้ และ สาธิต บุญน้อม. ผลของอุณหภูมิต่อการระงับความรู้สึกด้วยน้ำมันกานพลูในปลานิล (Oreochromis niloticus). การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. 28 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2562. หน้าที่ 1239-1246.
2562 ระดับชาติ ไทย พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, พิชญ กองทรัพย์, ฌานิกา จันทสระ, มนต์ณัช แย้มยิ่ง, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้ และ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ. ลักษณะทางการเกษตรและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวไร่ที่รวบรวมได้จากเกษตรกรชนกลุ่มน้อยหมู่บ้านป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. 28 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2562. หน้าที่ 631-636.
2562 ระดับนานาชาติ ไทย Yanee Wattanasri, กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ, Arthit Thitwong, Prawin Payapsathan, Thevin Vongpralub และ พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ. Annual variation on superovulation response using FSH (Antorin R10) for high production in dairy cattle. ICIISA 2019. Ambasder hotel ประเทศไทย. 15 July 2019 – 16 July 2019. pages 24-24.
2562 ระดับนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปณิดา ดวงแก้ว และ ภัทราพร ภุมรินทร์. Effect of β-mannanase on nutrient composition of palm kernel meal mixed with yeast cake. The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development. Huiyuan International Hotel, Jingde, Anhui Province, P.R. China China.. 19 November 2019 – 21 November 2019. pages 104-110.
2562 ระดับนานาชาติ ไทย จันทร์จิรา สิทธิยะ, เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์, Koh-en YAMAUCHI , นรินทร์ ทองวิทยา และ Sabilio DOS SANTOS. Effects of Dietary Fiber on Growth Performance, Fecal Ammonia Nitrogen, and Gastrointestinal Tract pH in Broilers from 1 to 21 Days of Age. International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts . Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 27 March 2019 – 30 March 2019. pages 1-5.
2562 ระดับนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เสาวภา เขียนงาม, Pornpawee Thongchumpoo, Peangkhwan Hwungtesklang, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ ปณิดา ดวงแก้ว. Isolation of cellulase producing bacteria using sunflower meal as substrate. Proceeding of the 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (8th ICIST). Huiyuan International Hotel, Jingde, anhui Province PR China. 19 November 2019 – 22 November 2019. pages 77-77.
2562 ระดับนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์, ภวัต เสรีตระกูล และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Lignin biosynthesis genes (OsPAL and Os4CL3) sequencing of native upland rice varieties from Pala U Village, Thailand. The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (8th ICIST) . Huiyuan International Hotel, Jingde, Anhui province, PR China PR China. 19 November 2019 – 22 November 2019. pages 60-60.
2561 ระดับชาติ ไทย ณัฐดา สว่างงาม, ณัฐพล ขันนพคุณ, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ และ เสาวภา เขียนงาม. การคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากเมล็ดข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ผลิตกรดอินโดลแอซีติกและผลการทดสอบการเจริญเติบโตต่อเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 31 (ไม่มี). ประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที 5 (RUCA). คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประเทศไทย. 22 มีนาคม 2561 – 23 มีนาคม 2561. หน้าที่ 2-2.
2561 ระดับชาติ ไทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, พิมพ์ใจ มีตุ้ม และ ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้. การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ ทางด้านจุลชีววิทยาที่จาหน่ายในตลาดสด และซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขต อาเภอชะอา อาเภอเมืองเพชรบุรี และอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย. 22 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561. หน้าที่ 847-854.
2561 ระดับชาติ ไทย พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง และ ยุพา สีสาวแห. การปรับปรุงแกลบกุ้งด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์. ประชุมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่19. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. 29 มกราคม 2561 – 30 มกราคม 2561. หน้าที่ 644-649.
2561 ระดับชาติ ไทย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วุฒินันท์ สุพร และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. การพัฒนาคุณภาพและการยอมรับได้ของผู้บริโภคต่อไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ ที่ใช้น้ำแตงโม น้ำมะละกอ และน้ำมะเขือเทศ เป็นแหล่งสีจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ. วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ื 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประเทศไทย. 19 ธันวาคม 2561. หน้าที่ 356-363.
2561 ระดับชาติ ไทย ชาลินี ติ้มขลิบ, พรพรรณ แสนภูมิ, อนันท์ เชาว์เครือ , เสมอใจ บุรีนอก
และ Yoshiaki HAYASHI. การย่อยได้ของโภชนะในหลอดทดลองของอาหารผสมเสร็จหมัก (FTMR) จากเศษเหลือสับปะรดโดยใช้ของเหลวจากกระเพาะรูเมนแพะ. ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย. 23 สิงหาคม 2561 – 25 สิงหาคม 2561. หน้าที่ 609-616.
2561 ระดับชาติ ไทย แก้วตา ลิ้มเฮง, คุณาดล ศิลาฤดี และ พัชรินทร์ สายพัฒนะ. การศึกษาการปนเปื้อนของ Coliform bacteria , Fecal Coliforms และ Escherichia coli ในหอยแครงจากพื้นที่เพาะเลี้ยงอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. 29 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561. หน้าที่ 1033-1040.
2561 ระดับชาติ ไทย ณัฐพล ขันนพคุณ, ณัฐดา สว่างงาม, ปณิดา ดวงแก้ว, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ และ เสาวภา เขียนงาม. การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการผลิตกรดอินโดลแอซีติกจาก Enterobacter cancerogenus RD4-1-1. ประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที 5 (RUCA). คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. ประเทศไทย. 22 มีนาคม 2561 – 23 มีนาคม 2561. หน้าที่ 1-1.
2561 ระดับชาติ ไทย ชาตรี คำเอก และ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ สาหรับข้าวในพื้นที่อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานวีิชาการ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชธานี ประเทศไทย. 25 พฤษภาคม 2561. หน้าที่ 158-165.
2561 ระดับชาติ ไทย ธนกฤต เขียวอร่าม และ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. ผลของการจัดการรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อการให้ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานวีิชาการ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชธานี ประเทศไทย. 25 พฤษภาคม 2561. หน้าที่ 274-279.
2561 ระดับชาติ ไทย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, ธนวดี พรหมจันทร์ และ ณัฐกมล จีระสุข. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย. 1 สิงหาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561. หน้าที่ 185-192.
2561 ระดับชาติ ไทย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, ธนวดี พรหมจันทร์, ฐิตินันท์ วรรณา และ ปภัสรา สักการะ. ศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ทีมีต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย. 1 สิงหาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561. หน้าที่ 176-184.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, Rienghlam, P., Anuphanchai, J., เสาวภา เขียนงาม, Yamying, M., พิมพ์ใจ มีตุ้ม และ ปณิดา ดวงแก้ว. Alleviation of salt stress on germination of rice (Oryza sativa L.) by exogenous supply of indole-3-acetic acid (IAA) derived from bacteria. The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (7th ICIST). Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia. 26 November 2018 – 29 November 2018. pages 98-98.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย มนต์ณัฐ แย้มยิ่ง, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, ปณิดา ดวงแก้ว และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Callus induction and regeneration from seeds of some Thai indigenous upland rice (Oryza sativa L.) and lowland rice varieties. The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (7th ICIST). Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia Indonesia. 26 November 2018 – 29 December 2018. pages 8-8.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย อรอุมา ทองหล่อ และ วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ. Comparison Time Series Model of Mean Monthly Temperature in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (The 7th ICIST). Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)The Patra Bali Resort and Villas, Bali Indonesia. 26 November 2018 – 29 November 2018. pages 250-261.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย ปณิดา ดวงแก้ว, มนต์นัช แย้มยิ่ง, นวลเพ็ญ พ่วงพันสี, ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้ และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Correlation of some agronomic characteristics with lodging of upland rice varieties collected from ethnic minority farmers. The 8th National and International Graduate Study Conference “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”. Princess Maha Chakri Sirindhon Anthropology Centre, Bangkok Thailand. 28 June 2018 – 29 June 2018. pages 44-52.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, Promote Paengkoum, Wisitiporn Suksombat และ Smerjai Bureenok. Effects of Tropical Forage Species on Butyrivibrio fibrisolvens, Fibrobacter succinogenes and Total Bacteria Population in Goat Rumen Observes using Real-time PCR Techniques. The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018. Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)The Patra Bali Resort and Villas, Bali อินโดนีเซีย. 26 November 2018 – 29 November 2018. pages 110-110.
2561 ระดับนานาชาติ ออสเตรเลีย อรรถพล เทียนทอง, รัชตะวรรณ แตงขำ, จารุภา ไวฉลาด และ Chen, Shuen-Ei. Effects of milking machine rate on proteinaceous components and gelatinolytic activity of mammary secretion of dairy cows in Thailand. Animal Production 2018. The Australian Society of Animal Production Australia. 2 July 2018 – 4 July 2018. pages 2529-2529.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง, Paengkoum, P., Suksombat, W. และ Bureenok, S. Effects of tropical forage species on Butyrivibrio fibrisolvens, Fibrobacter succinogenes and total bacteria population in goat rumen observes using real-time PCR techniques. The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development. The Patra Bali Resort and Villas, Bali Indonesia. 26 November 2018 – 29 November 2018. pages 110-110.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย รัชษาวรรณ์ มงคล, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, มานะ กาญจนมณีเสถียร และ Lakshya Bahadur Chaudhary. Efficacy of Some Plant Extracts in Inhibiting the Mycelial Growth of Cercospora spp. and Their Effect on the Seed Germination of Green Oak Lettuce. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). Phetchaburi Rajbhat University Phetchaburi Thailand. 2 December 2018 – 5 December 2018. pages 512-517.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย Inrbadhwi Said Omar Madi, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, มานะ กาญจนมณีเสถียร และ รัชษาวรรณ์ มงคล. Efficacy of Thai plant extracts against grain discoloration disease (GD) in rice (Oryza sativa L.). Kasetsart University,. Hotel Windsor Suites and Convention, Bangkok Thailand. 26 April 2018. pages 205-205.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย Grace TARTISIO KENYI SAMUEL, พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ และ มานะ กาญจนมณีเสถียร. Energy Efficient Saving Utilized Stoves in Ratchaburi Region, Thailand. การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานอื่น ๆ ไทย. 20 March 2018. pages 67-75.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ และ พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ. Genetic Relationship of Maternal Lineages in Phetchaburi Native Cattle. The 7 th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018 . Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) The Patra Bali Resort & Villas, Bali, Indonesia. 26 November 2018 – 29 November 2018. pages 108-108.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย มานะ กาญจนมณีเสถียร. PAENIBACILLUS POLYMYXA AS POTENTIAL BIOLOGICAL CONTROL AGENT ISOLATED FROM VEGETABLES GROWN HYDROPONICALLY IN THAILAND. Kasem Bundit University, . Ambassador Hotel Bangkok, Thailand. 2 May 2018 – 4 May 2018. pages 1-9.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย ชนาธิป ธรรมการ, Pham Hoang Son Hung และ ศิริชัย เอียดมุสิก. PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS, PORCINE CIRCOVIRUS AND Pasteurella multocida CO-INFECTION IN PIGS.. The 8th AIC on Health and Life sciences conference. SYIAH KUALA UNIVERSIT Indonesia. 12 September 2018 – 14 September 2018. pages 9-9.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย มานะ กาญจนมณีเสถียร, Roshan Adhikari, สรารัตน์ มนต์ขลัง, พิมพ์ใจ มีตุ้ม และ รัชษาวรรณ์ มงคล. Paenibacillus polymyxa, a Potential Biological Control Agent, Reduces Growth of Green Oak Lettuce (Lactuca sativa var. crispa) Grown in a Hydroponic System. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). Phetchaburi Rajbhat University Phetchaburi Rajbhat University, Phetchaburi, Thailand Thailand. 2 December 2018 – 5 December 2018. pages 507-511.
2561 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย เสาวภา เขียนงาม, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, ปณิดา ดวงแก้ว และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Study on the optimization for increase production of indole acetic acid from bacterial endophyte RD4-1-1. The 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) . Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)Patra Bali Resort and Villas, Bali Indonesia. 26 November 2018 – 29 November 2018. pages 105-106.
2561 ระดับนานาชาติ ไทย Naveed Zahra, พรพรรณ แสนภูมิ, เสมอใจ บุรีนอก, เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์, สุภาวดี ฉิมทอง และ ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง. The Effects of Molasses Content and Fermentation Time on the Fermented Grass Juice Quality Produced from Mombasa and Mulato II Grasses. The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi ประเทศไทย. 2 December 2018 – 5 December 2018. pages 524-528.
2560 ระดับชาติ ไทย มนต์ณัช แย้มยิ่ง และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างการหมักปุ๋ยต้นทุนต่ำ. รอข้อมูล. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย. 28 มกราคม 2561 – 29 มกราคม 2561. หน้าที่ 308-314.
2560 ระดับชาติ ไทย โฆษิต ขวาของ, วิสุทธิ์ ภิเภก, ชินะทัตร์ นาคะสิงห์ และ ภัทราพร ภุมรินทร์. การศึกษาถึงระดับโปรตีนร่วมกับการใช้ปลาป่นระดับต่างๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ (ช่วงอายุ 20-39 สัปดาห์). รอข้อมูล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ไทย. 7 ธันวาคม 2560 – 8 ธันวาคม 2560. หน้าที่ 2691-2698.
2560 ระดับชาติ ไทย แก้วตา ลิ้มเฮง, รุ่งโรจน์ ใจดี, อภินัทธ์ กับปา, คุณาดล ศิลาฤดี, พัชรินทร์ สายพัฒนะ และ สาธิต บุญน้อม. การศึกษาประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงปลากะพงขาว โดยใช้สาหร่ายพวงองุ่น. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017). าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ไทย. 21 มิถุนายน 2560 – 24 มิถุนายน 2560. หน้าที่ 1131-1141.
2560 ระดับชาติ ไทย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และ จารุณี เกษรพิกุล. ประสิทธิภาพของการเสริม Enterococcus italicus ต่อปริมาณคลอเรสเตอรอล และปริมาณกรดไขมัน ในเนื้อสุกร. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Thailand. 21 มิถุนายน 2560 – 24 มิถุนายน 2560. หน้าที่ 807-812.
2560 ระดับชาติ ไทย มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, ทศพล มูลมณี, เสาวภา เขียนงาม, ขนิษฐา เภาอ้วน, นภัสวรรณ กระจง, เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ และ วรางคณา กิจพิพิธ. ผลการเสริมซินไบโอติกส์ชนิดเหลวจากการหมักเศษเห็ดนางรมเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ในเพื่อเป็นสารที่เติมแต่งในน้ำดื่มตจ่อสมรรถนะการผลิตและผลตอบแทนทางเศษรฐกิจของไก่เนื้อ. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไทย. 22 มิถุนายน 2560 – 23 มิถุนายน 2560. หน้าที่ 410-417.
2560 ระดับชาติ ไทย ดวงกมล ทองถาวร และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Effec of low cost organic compost on growth of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk). รอข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไทย. 14 มิถุนายน 2560. หน้าที่ 2-2.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย มานะ กาญจนมณีเสถียร, พิมพ์ใจ มีตุ้ม, รัชษาวรรณ์ มงคล และ Inrbadhwi Said Omar Madi. Analysis of the Symptom of Grain Discoloration in Rice (Oryza sativa) (var. RD-61) . The 13rd The Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017) “Bioinnovation and Bioeconomy”. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ประเทศไทย. 22 July 2017 – 27 July 2017. pages 1141-1141.
2560 ระดับนานาชาติ ฟิลิปปินส์ สรารัตน์ มนต์ขลัง. Bioefficacy of Mangosteen Peel Extracts in Controlling Seed-Borne Pathogenic Fungi of Maize Seeds and Seed Germination. The International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST). Association of Agricultural Technology in Southeast Asia, Hotel Supreme and Convention Plaza, Baguio, Philippines Philippines. 24 November 2017 – 26 November 2017. pages 116-117.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย R. A. P. S. Wimalasena และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Common household flavor enhancer as a nutrient for culturing Klebsiella variicola a potential rice growth promoting bacterium. . The 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC), A-ONE . The Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Chonburi, Thailand. 15 March 2017 – 17 March 2017. pages 9-13.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย A. Dueanchai และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Comparison of amylose and starch contents between awn seed and awnless seed of upland rice (Oryza sativa L. var. Pae Taw Gaw Bi) at Prachuap Khiri Khan Province. In: Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON), . BANGkok Thailand. 2 February 2017 – 3 February 2017. pages 283-287.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย R. A. P. S. Wimalasena และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Effect of indole acetic acid produced by Klebsiella variicola C1DO on simulated drought condition for evaluating grain filling and grain weight of rice (Oryza sativa L.). . The 7th National and International Graduate Study Conference 2017 “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”,. – Thailand. 20 July 2017 – 21 July 2017. pages 1329-1336.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย อรรถพล เทียนทอง. Effects of colostrum plus Enterococcus faecium strain on innate immunity and physiological responses in goat kids . รอข้อมูล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย. 28 March 2017 – 29 March 2017. pages 44-44.
2560 ระดับนานาชาติ อินโดนีเซีย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง และ รศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ. Effects of forage species and feeding systems on rumen fermentation, microbiota and conjugated linoleic acid content in dairy goats. The 6th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2017). The Singhasari Resort, Batu City, Indonesia. 16 October 2017 – 19 October 2017. pages 221-221.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย เสาวภา เขียนงาม. Fungi associated with grain discoloration disease of rice (Oryza sativa) (var. Jolasid). The 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC. มหาวิทยาราชภัฎพระนคร สถานที่จัดงาน A-ONE The Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, ไทย. 15 March 2017 – 17 March 2017. pages 35-37.
2560 ระดับนานาชาติ ฟิลิปปินส์ สุวิมล ชินกังสดาร, ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้ และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. Insect Diversity on Different Growth Stages of Upland Rice. The 6th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST). Hotel Supreme and Convention Plaza Philippines. 24 November 2017 – 26 November 2017. pages 127-127.
2560 ระดับนานาชาติ ฟิลิปปินส์ เสาวภา เขียนงาม, ยุภา ปู่แตงอ่อน, Nipawan ARANYIGA, Sang SUNTHORN, พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, มานะ กาญจนมณีเสถียร และ Somboon TANASUPAWA. Isolation of Cellulase Producing Microbes and Nitrogen Fixing Bacteria from Bamboo Soils. The Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2017 . Holel Supreme and Convention Plaza, Baguio Philippines. 24 November 2017 – 26 November 2017. pages 116-116.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย Meetum P., Leksomboon C., และ มานะ กาญจนมณีเสถียร. Potential of Bacillus spp. as biological control agents to suppress anthracnose disease of dragon fruit (Hylocereus undatus). ISHS Acta Horticulturae (International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits), Acta Horticulturae Vol.1186. Chantaburi Thailand. 25 November 2017. pages 135-141.
2560 ระดับนานาชาติ ฟิลิปปินส์ ปณิดา ดวงแก้ว. Synergistic larvicidal efficacy of Rhinacanthus nasutus, Andrographis paniculata and Vernonia cinerea extracts and their active compounds against Aedes aegypti. The sixth International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2017 (6th ICIST 2017). Association of Agricultural Technology in Southeast Asia, Hotel Supreme and Convention Plaza, Baguio, Philippines Philippines. 24 November 2017 – 26 November 2017. pages 124-124.
2560 ระดับนานาชาติ ไทย พรพรรณ แสนภูมิ, สุภาวดี ฉิมทอง, อนันท์ เชาว์เครือ, เสมอใจ บุรีนอก, ธนรรษมลวรรณ พลมั่น, ทิพาพร ชาญปรีชา และ ยุพา สีสาวแห. Characteristics of fermented juice from grasses and fruit peels to use as silage additives. The 7th International Conference on Fermentation Technology fo Value Added Agricultureal Products. Pullman KhonKaen Raja Orchid, Thailand. 25 July 2017 – 28 July 2017. pages 168-172.
2559 ระดับชาติ ไทย อนันท์ เชาว์เครือ, ศรินยา วรโชติ และ อันิกา ยอดตระกูล. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะ ความสามารถในการย่อยได้ และการหมักย่อยของรำละเอียดและเยื่อหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์. ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ประเทศไทย. 28 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2559. หน้าที่ 483-490.
2559 ระดับนานาชาติ ไทย ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ, สมจิตร์ กันธาพรม, J.Jaksamrit และ กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ. Effects of Extenders on Fresh and Freezing Semen of Boer Goat. International Conference on Inventions & Innovations for Sustainable Agriculture 2016. HuaHin Thailand. 7 July 2016 – 9 July 2016. pages 125-130.
2553 ระดับชาติ ไทย ศิริชัย เอียดมุสิก และ กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร. ความชุกของฟาร์มรายย่อยที่มีจำนวนเซลล์โซมาติกสูงในน้ำนมถัง. การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย. 10 มิถุนายน 2563 – 11 มิถุนายน 2563. หน้าที่ 128-132.
2553 ระดับนานาชาติ ไทย ศิริชัย เอียดมุสิก, สุกุมา สามงามนิ่ม และ กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร. The relationship of california mastitis test and electronic cell counters using for somatic cell count of quarter milk sample. 13 th Association of institutions for tropical veterinary medicine (AITVM) conferenc. Bangkok Thailand. 23 August 2010 – 26 August 2010. pages 141-142.
2550 ระดับชาติ ไทย ชนาธิป ธรรมการ, ศิริชัย เอียดมุสิก, ทักษ์ดนัย จิระพินทุ, จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ และ ศิวพร แพงคํา. การทําศัลยกรรมเพื่อทําช่องเปิดที่กระเพาะผ้าขี้ริ้วของโคสําหรับการวิจัยทางด้านโภชนะศาสตร์สัตว. ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไทย. 28 พฤศจิกายน 2550 – 29 พฤศจิกายน 2550. หน้าที่ 115-121.
2545 ระดับชาติ ไทย จตุพร กระจายศ, สมเกียรติ ห้วยจันทึก, ศักดิ์ชัย เรือนเพชร, ชนาธิป ธรรมการ, ณัฐชัย วรสุทธิ์ และ ศิริชัย เอียดมุสิก. รายงานสัตว์ป่วย: การเกิดภาวะกระดูกบางและแตกหักง่ายจากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคเมตาบอลิซึมของกระดูกในลูกช้างกำพร้า. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย. 3 กุมภาพันธ์ 2545 – 7 กุมภาพันธ์ 2545. หน้าที่ 508-511.