คณะกรรมการประจำคณะฯ

นางสุนันทา สมพงษ์

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม

คณบดี

ผศ.ดร.อรอุมา ทองหล่อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร. พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ

ผศ.น.สพ. ศิริชัย เอียดมุสิก

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร. ธนวดี พรหมจันทร์

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ

ดร.สุภาวดี ฉิมทอง

กรรมการประเภทสายสนับสนุน