กิจกรรมคณะ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม “Asat Open House ประจำปี 2565”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม "Asat Open House ประจำปี 2565" เปิดบ้านเกษต...

Read more...

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปลูกเมลอนโดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ”รุ่นที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี เป็นประธานมอบประก...

Read more...

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์วัดทุ่งจับญวณ

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 06.30 – 08.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดงานวันศิลป์ พีระศรี...

Read more...

นิทรรศการงานสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานสร้า...

Read more...

งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 กันยายน 2565 ผศ.ดร. อรรถพล เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐิกานต์ คนไว นาง...

Read more...

โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ หัวข้อ “บูรณาการด้านวิทย์-คณิต”

วันที่ 17-18 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ หัวข้อ "บูรณา...

Read more...

พิธีเปิดกิจกรรม “Silpakorn Clay Work Sanam Chandra Thailand 2022”

นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ นำโดย ผศ.ดร.อรรถพล เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจ...

Read more...

กิจกรรมโครงการ U2T For BCG ชุมชนมาบปลาเค้า

กิจกรรมโครงการ U2T For BCG ชุมชนมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การต่อยอ...

Read more...