กิจกรรมคณะ

การประเมินและสรุปผลการคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom

Read more...

จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Precision livestock management

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Precision livestock management โดย Prof. Vasco Cruz แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom

Read more...

ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , อ.ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ , อ.ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งตัวแทนจากทุกหลักสูตร ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน โดยมี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และ คุณธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน โดยประชุมผ่านทางออนไลน์ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom

Read more...

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom

Read more...

สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Precision Agriculture in Portugal

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Precision Agriculture in Portugal โดย Assoc.Prof.Dr. Vasco Cruz แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom

Read more...