กิจกรรมคณะ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะ ในงานมหกรรมแพะภาคใต้ครั้งที่ 1

ฟผศ.ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการผล...

Read more...

บรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในประเทศโปรตุเกส ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนความร่วมมือในด้านต่างๆ

Prof. Maria Raquel Lucas และ Prof.Isabel Ramos บรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในประเ...

Read more...

เดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.อนันท์ เชาว์เครือ และน...

Read more...

เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร การทำวิสาหกิจชุมชน และสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดเพชรบุรี

Prof. Maria Raquel Lucas และ Prof.Isabel Ramos ออก Field trip เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร กา...

Read more...

การประเมินและสรุปผลการคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระด...

Read more...

ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย...

Read more...