โครงสร้างการทำงานของห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพิเศษ (นักวิทยาศาสตร์)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. โครงสร้างการบริหาร (Administration chart)
การบริหารงานของสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็นงานบริหารทั่วไป และงานกิจกรรมพิเศษซึ่งเป็นส่วนงานที่นักวิทยาศาสตร์สังกัดอยู่ โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นมีคณบดีเป็นผู้มี อำนาจในการบริหารและตัดสินใจสูงที่สุด ลำดับถัดมาคือ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษทำหน้าที่กำกับดูแล บริหารบังคับบัญชา นักวิทยาศาสตร์โดยตรง โดยมีการจัดโครงสร้างดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารของงานกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2. โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรคณะ
โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีคณบดีลำดับถัดมาคือ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ทำหน้าที่กำกับดูแล บริหาร บังคับบัญชา นักวิทยาศาสตร์โดยตรง โดยนักวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 6 คน แยกตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ดังโครงสร้างตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพิเศษคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร