หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ

 1. ประกาศหลักเกณฑ์การและแนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
 2. แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ
 3. แบบฟอร์มแจ้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชำรุด
 4. แบบฟอร์มแจ้งเตือนการกระทำความผิดจากแนวปฏิบัติ
 5. แบบฟอร์มแจ้งภาระหนี้สินนักศึกษา
 6. แบบฟอร์มบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

 1. การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 2. การขอใช้ห้องปฏิบัติการ
 3. การขอเบิกเครื่องแก้วสารเคมีวัสดุอุปกรณ์
 4. การขอรับบริการตรวจวิเคราะห์
 5. การจัดเก็บและกำจัดของเสีย
 6. การจัดซื้อวัสดุสารเคมี
 7. การแจ้งเตือนการกระทำความผิด
 8. การแจ้งภาระหนี้สิน
 9. การซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 10. การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ