หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Bioscience
for Sustainable Agriculture (International Program)

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Bioscience for Sustainable Agriculture (International Program)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

Full degree title in Thai          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)

Full degree title in English      Master of Science (Bioscience for Sustainable Agriculture)

Initial degree title in Thai       วท.ม. (ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)

Initial degree title in English    M.Sc. (Bioscience for Sustainable Agriculture)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

To create personnel in agriculture with the capability to integrate bioscience knowledge with local wisdom, on the emphasis of the conservation of natural resources and environment to promote and develop the sustainability of agriculture

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Graduates possess the knowledge in bioscience for agricultural sustainability, regards to the principles of science, biology, and factors relating to agricultural technology with virtue, responsibility, critical thinking, and skill for communication with scholars, farmers, and communities to serve as human resources for public and private sectors in both national and international levels.

5.    เกณฑ์การรับเข้า

Student qualifications

1)Plan A1 (Thesis)
Graduates of Bachelor degree in science or a related field with an equivalent GPA of 2.75 or higher or with consent of the curricular academic committee

2)Plan A2 (Thesis and course works)
Graduates of Bachelor degree in science or a related field with an equivalent GPA of 2.50 or higher

3)Eligible candidates under Clause 1) and 2) must have all the qualifications specified in the Silpakorn University’s Regulation on Graduate Study B.E. 2561 (2018). (Appendix A) and / or subsequent changes.

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

Master of Science, 2-year program

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

Curriculums
3.1.1 Number of credits
Plan A1 equivalent to 36 credits
Plan A2 not less than 36 credits
3.1.2 Curriculum Structure
Plan A1 36 credits
Seminar (non-credit) 2 credits
Required course (non-credit) 2 credits
Thesis   (equivalent to) 36 credits
Plan A2 36 credits
Required courses 15 credits
Elective courses not less than 9 credits
Seminar (none-credit) 2 credits
Thesis   (equivalent to) 12 credits
Note: All students enrolled in both plans are required to pass the comprehensive examination.

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) Agricultural researcher and agricultural extensionist in government or private sector

2) Owner of farms including livestock such as swine, poultry, cattle, owner of crop production such as plant tissue culture, flower garden, and integrated agricultural farming

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus. Postal Address: 1 Moo 3 Cha-am-Pranburi Road, Sampraya Sub-district, Cha-am District, Phetchaburi, Thailand. 76120

10. ภาพกิจกรรม

11.   วันที่ปรับปรุง

25 กุมภาพันธ์ 2564

12. มคอ. 2

วท.ม. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2563

วท.ม. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558

วท.ม. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  / ฉบับภาษาอังกฤษ

13. คู่มือนักศึกษา

Bioscience for Sustainable Agriculture Program (International Program)

14. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง