หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(Master of Science Program in Animal Science)

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(Master of Science Program in Animal Science)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Science (Animal Science)

ชื่อย่อภาษาไทย           วท.ม. (สัตวศาสตร์)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       M.Sc. (Animal Science)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์ สามารถประยุกต์ บูรณาการความรู้และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย ตลอดจนหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เศรษฐกิจได้
2. ประยุกต์ใช้หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และหลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้
3. เลือกใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำวิจัยทางด้านสัตว์ศาสตร์ได้
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามได้

5.    เกณฑ์การรับเข้า

ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. แผน ก แบบ ก 1 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
(2) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
(3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร2. แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
(2) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมวิชาในสาขาสัตวศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ
(3) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
(4) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

 

1) จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 

 2) โครงสร้างหลักสูตร

2.1) แผน ก แบบ ก 1
(1) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 5 หน่วยกิต
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)
710 506 สัมมนา 1 1(1-0-2)
710 507 สัมมนา 2 1(1-0-2)
2.2) แผน ก แบบ ก 2
(1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
710 501 การผลิตสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6)
710 503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-6)
710 504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4)
710 505 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-3-4)
710 506 สัมมนา 1 1(1-0-2)
710 507 สัมมนา 2 1(1-0-2)
710 508 สัมมนา 2 1(1-0-2)
(2) หมวดวิชาเลือก สัมมนา 2 6 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ สัมมนา 2 12 หน่วยกิต
(4) สอบประมวลความรู้

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษา

2)  หน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3)  หน่วยงานเอกชน เช่น สัตวบาลประจำฟาร์ม นักวิชาการอาหารสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายขึ้นทะเบียนยา และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์

4) ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

10. ภาพกิจกรรม

11.   วันที่ปรับปรุง

10 ธ.ค. 2563

12. มคอ. 2

วท.ม. สัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563

วท.ม. สัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553

วท.ม. สัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558

13. คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปรับปรุง 2563)

14. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

www.animalscisu.com

Facebook: https://www.facebook.com/ปโท-สัตวศาสตร์-ศิลปากร-1760241694223469