หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์
เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Bioscience
for Sustainable Agriculture (International Program)

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Bioscience for Sustainable Agriculture (International Program)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

Full degree title in Thai          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)

Full degree title in English      Doctor of Philosophy (Bioscience for Sustainable Agriculture)

Initial degree title in Thai       ปร.ด. (ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)

Initial degree title in English    Ph.D. (Bioscience for Sustainable Agriculture)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

To create personnel in agriculture with the capability to use scientific process, in combination with local wisdom and with the emphasis in the conservation of nature and environment, for the sustainability in agriculture

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Graduates with a Ph.D. qualification who are knowledgeable in bioscience for sustainable agriculture, regards to the principles of science, biology, and factors relating to agricultural technology and patterns, competent with ethics, leadership skill, creativity, criticism, and excellent communication skills with scholars, farmers, and communities including with capable of analyzing and evaluating the information to create the research project, product, or novel technology related to sustainable agriculture which can be disseminated at the international level.

5.    เกณฑ์การรับเข้า

Student qualifications
1. Student qualifications according to study plan
Plan 1.1 Graduates of Master Degree or equivalent in agricultural science, biological science, or related fields with excellent academic record or with the decision and consent of the curricular academic committee.
Plan 1.2 Graduates of Bachelor Degree in agricultural science, biological science, or related fields with excellent academic record and consent of the curricular academic committee.
Plan 2.1 Graduates of Master Degree in agricultural science, biological science, or related fields with an equivalent GPA of 3.00 or higher or with the decision and consent of the curricular academic committee.
Plan2.2 Graduates of Bachelor Degree in agricultural science, biological science, or related fields with excellent academic record and consent of the curricular academic committee.2. The eligible candidate must have a result of English language examination according to the criteria of the Higher Education Commission or Silpakorn University’s announcement on standards of English language proficiency for admission Doctoral Degree Admission of Silpakorn University (Appendix B) and / or subsequent changes. The results of the English language examination according to the CEFR standard or comparable test must not less than A2 level and must not exceed 2 years prior to the admission to study.3. Eligible candidates under Clause 2.2.1 must have all the qualifications specified in Clause 6 of Silpakorn University’s Regulation on Graduate Study B.E. 2561 (2018) (Appendix A) and / or subsequent changes.4.Candidates who do not meet the qualification in 2.2.1 must have their cases considered by the program committee.

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

Doctor of Philosophy Program

Plan 1.1:       3-year program

Plan 1.2:       5-year program

Plan 2.1:       3-year program

Plan 2.2:       5-year program

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

Curriculums
Number of credits
Plan 1.1 equivalent to 48 credits
Plan 1.2 equivalent to 72 credits
Plan 2.1 not less than 48 credits
Plan 2.2 not less than 72 credits
Curriculum Structure
Plan 1.1 48 credits
Seminar (non-credit) 2 credits
Required course (non-credit) 6 credits
Thesis   (equivalent to) 48 credits
Plan 1.2 72 credits
Seminar (non-credit) 2 credits
Required courses (non-credit) 7 credits
Thesis   (equivalent to) 72 credits
Plan 2.1 48 credits
Seminar (non-credit) 2 credits
Required courses (non-credit) 3 credits
Required courses 9 credits
Elective courses not less than 3 credits
Thesis   (equivalent to) 36 credits
Plan 2.2 72 credits
Seminar 2 credits
Required courses 13 credits
Elective courses not less than 9 credits
Thesis   (equivalent to) 48 credits
Note: All students enrolled in every study plans are required to pass (gain “S”) the qualifying examination (QE).

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Lecturer in universities

2. Researcher and scientist in the national and international government or research institutes

3. Research and development scientist in the national and international private corporations

4.Owner of farms including livestock such as swine, poultry, cattle, owner of crop production such as plant tissue culture, flower garden, and integrated agricultural farming

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus. Postal Address: 1 Moo 3 Cha-am-Pranburi Road, Sampraya Sub-district, Cha-am District, Phetchaburi, Thailand. 76120

10. ภาพกิจกรรม

11.   วันที่ปรับปรุง

10 ธ.ค. 2563

12. มคอ. 2

ปร.ด. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2563

ปร.ด. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558

ปร.ด. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  / ฉบับภาษาอังกฤษ

13. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง