หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
(Bachelor of Science Program in Fisheries Science)

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Fisheries Science)

ชื่อย่อภาษาไทย           วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.Sc. (Fisheries Science)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
1) อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์
ที่เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาทางด้านการประมง2) แสดงวิธีการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการประมงได้3) อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง4) อธิบายการจัดการปัจจัยที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้5) ดำเนินการผลิตสัตว์น้ำในรูปแบบของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์6) เลือกใช้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยทางน้ำได้7) วางแผนและทำการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการประมงได้8) ค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการประมงได้9) อธิบายจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

5.    เกณฑ์การรับเข้า

1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

3) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

 

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1.1)  วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
(1.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
(2.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 26 หน่วยกิต
(2.2) วิชาบังคับ 57 หน่วยกิต
(2.3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3.) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 นักวิชาการประมงในธุรกิจด้านการประมงในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น นักวิชาการฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการประมงและการเกษตร อาหารสัตว์น้ำ เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

8.2 พนักงานในส่วนราชการและภาครัฐอื่น ๆ เช่น นักวิชาการประมง นักวิจัย นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

8.3 นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ

8.4 ผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวด้านการประมง

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

10. ภาพกิจกรรม
11.   วันที่ปรับปรุง

10 พ.ย. 2564

12. มคอ. 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

13. คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (ปรับปรุง 2565)

14. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook: https://www.facebook.com/aquaculture.asat.su

เว็บไซต์หลักสูตร : https://www.fishscisu.com/