หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Leadership and Communications

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Leadership and Communications

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Science (Agricultural Leadership and Communications)

ชื่อย่อภาษาไทย                 วท.บ. (ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             B.Sc. (Agricultural Leadership and Communications)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเป็นนักพัฒนาการเกษตรและสื่อสารการเกษตรที่มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างสรรค์สื่อและใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายเนื้อหาทางการเกษตรตามหลักวิชาการ ด้วยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

2. วางแผนการบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการประชาสัมพันธ์ได้

3. ริเริ่มเสนอความคิดเห็น หรือตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล ทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามได้

4. เลือกเทคนิคการสื่อสารได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. ออกแบบเนื้อหาทางการเกษตร เพื่อการผลิตสื่อ ถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน มีจรรยาบรรณ

6. สร้างสื่อทางการเกษตร และนำเสนอเนื้อหาได้ความถูกต้องทางวิชาการ ชัดเจน ตรงประเด็น

7. จัดฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และจัดประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรได้ โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

5.    เกณฑ์การรับเข้า

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1.1) วิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
(1.2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(2)หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
(2.1)วิชาแกน จำนวน 33 หน่วยกิต
(2.2)วิชาบังคับ จำนวน 50 หน่วยกิต
(2.3)วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3)หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา

2. รับราชการ

3. นักฝึกอบรมและเผยแพร่งานด้านการเกษตร

4. นักพัฒนาสื่อดิจิทัลออนไลน์เนื้อหาทางการเกษตร

5. นักประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร

6. นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร

7. นักผลิตวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร

8. นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตร

9. นักสื่อสารการตลาดเพื่องานทางการเกษตร

10. พนักงานส่งเสริมการขาย

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

10. ภาพกิจกรรม

 

 

11.   วันที่ปรับปรุง

25 กุมภาพันธ์ 2564

12. มคอ. 2

วท.บ.ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563

 

13. คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร (ใหม่ 2563)

14. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook: หลักสูตรภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี https://sites.google.com/silpakorn.edu/agriculturalcommunication