หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agribusiness

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agribusiness

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย            วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Agribusiness)

ชื่อย่อภาษาไทย              วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Agribusiness)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับการบริหารธุรกิจการเกษตร และประยุกต์ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจการเกษตร ในการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเกษตร

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายกระบวนการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ กระบวนการทางการตลาด และหลักการบริหารธุรกิจการเกษตรได้

2. กำหนดและเลือกขั้นตอนแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อเขียนและเลือกแผนธุรกิจการเกษตรได้

3. วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร โดยใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรที่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. บูรณาการความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานทางธุรกิจการเกษตรตามหลักระเบียบวิธีวิจัยได้

5. อธิบายและนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษได้

5.    เกณฑ์การรับเข้า

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

จำนวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2)หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
(2.1)วิชาแกน จำนวน 36 หน่วยกิต
(2.2)วิชาบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
(2.3)วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(3)หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) เจ้าของประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร

2) นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจการเกษตรภาคเอกชน

3) นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร

4) นักธุรกิจการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร

5) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ ด้านธุรกิจการเกษตร

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

10. ภาพกิจกรรม

 

11.   วันที่ปรับปรุง

25 กุมภาพันธ์ 2564

12. มคอ. 2

วท.บ.ธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2562

วท.บ. ธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557

13. คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ปรับปรุง 2562)

14. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook: https://m.facebook.com/AgribusinessSU