หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology

1.   ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ             Bachelor of Science (Aquatic Animal Production Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย                 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             B.Sc. (Aquatic Animal Production Technology)

3.    ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ มีศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทำงานในตลาดงานที่มีความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม

4.    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนของหลักสูตร

5.    เกณฑ์การรับเข้า

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

6.    ระยะเวลาการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

7.    โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนด

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1.1)  วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
(1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 9 หน่วยกิต
(1.2)  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(1.2.1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(1.2.2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(1.3)  วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
(2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 หน่วยกิต
(2.2)  กลุ่มวิชาแกน จำนวน 16 หน่วยกิต
(2.3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 49 หน่วยกิต
(2.4)  กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.       นักวิชาการประมง

2.       นักวิจัย

3.       ผู้สอน

4.       พนักงานประจำฟาร์ม พนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5.       ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านประมง

6.       พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ในธุรกิจด้านการประมง

7.       พนักงานส่งเสริมการขายในธุรกิจการประมง และการเกษตร

8.       นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ

9.    สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

10. ภาพกิจกรรม
11.   วันที่ปรับปรุง

25 กุมภาพันธ์ 2564

12. มคอ. 2

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ฉบับปี พ.ศ. 2560

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ฉบับปี พ.ศ. 2555

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ฉบับปี พ.ศ. 2549

13. คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

14. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook: https://www.facebook.com/aquaculture.asat.su