สัมมนา เรื่อง Introduction of ICM Erasmus+ project

Category: News & Activities

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดสัมมนา เรื่อง Introduction of ICM Erasmus+ project โดยมีผู้ประสานงานหลักของโครงการ Erasmus + จาก University of Evora คือ Assoc.Prof.Dr. Vasco Fitas da Cruz เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งรับฟังการแชร์ประสบการณ์จริงจากอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร