สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Precision Agriculture in Portugal


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Precision Agriculture in Portugal โดย Assoc.Prof.Dr. Vasco Cruz แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom