โครงสร้างการทำงานของศูนย์ถ่ายทอดฯ

1. โครงสร้างการบริหารจัดการ

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ 200 ไร่ โดยมีรองอธิการบดีเพชรบุรีเป็นประธาน เพื่อวางผังแม่บทการใช้ที่ดิน และรองรับโครงการก่อสร้างฟาร์มมาตรฐานสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเบื้องต้นได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2548 เป็นเงิน 8.7 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์น้ำ ฟาร์มนกกระจอกเทศ และระบบสาธารณูปโภค โดยที่คณะสัตวศาสตร์ฯ เสนอขอใช้พื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มมาตรฐานสาธิตฯ งานวางผังแม่บท กองแผนงาน ได้ดำเนินการวางผังแม่บท และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ 200 ไร่ โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ ผังแม่บทฟาร์มสาธิต คณะสัตวศาสตร์ฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548
ผังแม่บทการใช้ที่ดินในโครงการฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย

  1. ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งส่วนบริหารและจัดการฟาร์ม
  2. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
  3. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สำหรับฟาร์มโค
  4. ฟาร์มสุกร (มีพื้นที่กันชนระหว่างฟาร์มโค และฟาร์มสุกร เพื่อป้องกันโรคระบาด)
  5. ฟาร์มสัตว์น้ำ
  6. ฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มนกกระจอกเทศ
  7. แปลงทดลองพืช
  8. บริเวณพื้นที่พักอาศัยของคนงานในฟาร์ม และเรือนพักรับรองบทบาท และภารกิจหลักของฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดังต่อไปนี้
   1. การเรียนการสอน
   2. การวิจัย
   3. การบริการวิชาการ
   4. สามารถหารายได้ภายใต้ระเบียบของหน่วยงานในกำกับ
   5. บริหารพึ่งตัวเองได้ในกำกับของมหาวิทยาลัย

และในปี พ.ศ. 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ โดยรวมส่วนของงานฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าเป็น ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยยังคงบทบาทและภารกิจเดิมไว้

โครงสร้างองค์กร (Organization chart)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นโดยมี แบ่งส่วนงาน ออกเป็น 2 ส่วนงาน ใหญ่ๆ คือ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มงานฟาร์ม โดยส่วนงานฟาร์ม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ งานฟาร์มสัตว์น้ำ งานฟาร์มปศุสัตว์ และงานฟาร์มพืช โดยมีการจัดโครงสร้างดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะโครงสร้างองค์กรของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

โครงสร้างการบริหาร (Administration chart)

โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีคณบดี เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารและตัดสินใจสูงที่สุด ลำดับถัดมาคือ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ทำหน้าที่กำกับดูแล บริหาร บังคับบัญชา หัวหน้างานฟาร์มสัตว์น้ำ หัวหน้างานฟาร์มปศุสัตว์ และหัวหน้างานฟาร์มพืช โดยหัวหน้างานทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ควบคุมดูแลแต่ละงาน โดยทางส่วนฟาร์มสัตว์น้ำมีคนงานจำนวน 1 คน ส่วนงานฟาร์มปศุสัตว์มีคนงาน 3 คน และส่วนงานฟาร์มพืชมีคนงาน 1 คน โดยมีการจัดโครงสร้างดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร