สมาคมศิษย์เก่า ภารกิจของสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2559

คณะผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ติดต่อประสานงาน รวบรวมหลักฐานและประวัติส่วนตัวของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ ยื่นต่ออำเภอชะอำโดยมีการนัดประชุมที่อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 ครั้ง ครั้งที่1 เรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ร่างระเบียบข้อบังคับ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษาทางกฎหมาย และได้จัดตั้งอย่างถูกต้องขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 132 ตอนที่ 30ง ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยใช้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ใช้อักษรย่อว่า สศส. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Animal Sciences and Agricultural Technology Alumni Association ใช้อักษรย่อว่า ASATA เวปไซต์สมาคม http://www.asata-su.com ครั้งที่ 2 ประชุมในวันที่ 27 กันยายน 2558 เพื่อร่างรายละเอียดการรับสมาชิก กิจกรรมที่จะจัดในรอบปี การให้ทุนการศึกษา และการจัดหาทุน และประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 เรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีวาระ 2 ปี และจะหมดวาระลงในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปรายรับรายจ่ายประจำปี และกิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมในรอบปีได้แก่โครงการ Cow boy night และมีส่วนร่วมในการจัดงานครบรอบ 15 ปี คณะฯ (เกษตรศิลป์)

รายชื่อคณะบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นายพัลลภ มั่งมี นายกสาคม
นายราชันย์ เมาน้อย อุปนายก
นายคเณศ พุ่มพวง เลขานุการ
นางสาวนริศรา เกียรติอุบลวงศ์ ปฏิคม
นายสุเมธี มานิช ผู้ช่วยปฏิคม
นายจิรายุ ฮวบดีบอน เหรัญญิก
นางสาวภัทราภรณ์ ผสมทรัพย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวอัญชลี แวววับศรี ประชาสัมพันธ์
นายอานนท์ จันทร์แจ่มหล้า ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวรังสินี ประเสริฐวัฒนะ นายทะเบียน
นางสาวนทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข กรรมการ