ศิษย์เก่าดีเด่นที่มอบโดยคณะฯ

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มอบให้ในงานคาวบอยไนท์

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559

 1. นายชัชวาล ปาน สาขาอาชีพธุรกิจส่วนตัว
 2. นางสาวฐิรชญา ศรีนาทม สาขาอาชีพข้าราชการ
 3. นายพรเทพ ครุฑธา สาขาอาชีพพนักงานเอกชน

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560

 1. นางสาวเกียรตินภา วงศ์จันทา สาขาอาชีพข้าราชการ
 2. นายสุรัฐ ชูปัญญา สาขาอาชีพพนักงานเอกชน
 3. นางสาวสวรรยา ศิริบพิตร สาขาอาชีพพนักงานเอกชน
 4. นายจิรายุ ฮวบดีบอน สาขาอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2561

 1. สาขาอาชีพข้าราชการ
  น.ส.นภาวรรณ กิมศรี (พี่ปลา) รุ่น 6
  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
  จ.ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
 2. สาขาอาชีพพนักงานเอกชน
  นายณัฐวุฒิ ชุมภูมิ่ง (พี่นุ่น) รุ่น 3
  ตำแหน่ง Sales Representative บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
 3. สาขาอาชีพธุรกิจส่วนตัว
  นายปววิช ปาลวัฒน์ รุ่น 7
  ทำฟาร์มแพะเนื้อ ที่ จ.กาญจนบุรี ชื่อฟาร์ม ป.ปาลวัฒน์ ฟาร์ม

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562

 1. สาขาอาชีพข้าราชการ
  นายคมสัน สัจจะสถาพร (พี่เอ็ม)รุ่น2
  ตำแหน่ง
  เรียน คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
 2. สาขาอาชีพพนักงานเอกชน
  นายศรายุทธ พลชัย รุ่น 3
  ตำแหน่ง
  ตึกเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 18 บริษัทเซ็นทรัลฟู้ด รีเทล เลขที่ 99/9 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 3. สาขาอาชีพธุรกิจส่วนตัว
  นางสาวนงนุช ภู่โต (พี่นุช)รุ่น2
  88 ม.9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150