ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนอง นโยบาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

Category: News & Activities

วันที่ 5 กันยายน 2566

คณาจารย์หลักสูตร วท.ม สัตวศาสตร์ ม.ศิลปากร

ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนอง นโยบาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะวิชา “ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร ผสานศาสตร์สร้างสรรค์สู่ชุมชน” โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณจีระพงศ์ รักประสูติ ผู้อำนวยการโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา ในการนำชมและให้ความรู้ต่างๆกับหลักสูตรเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ต่อไป