พิธีเปิดกิจกรรม “Silpakorn Clay Work Sanam Chandra Thailand 2022”


นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ
นำโดย ผศ.ดร.อรรถพล เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม นำการชุดการแสดง “The art that represent the desire of our clay” ร่วมแสดงโชว์ในพิธีเปิดกิจกรรม “Silpakorn Clay Work Sanam Chandra Thailand 2022” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์