พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน


พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2565

ณ อคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2565