ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปลูกเมลอนโดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ”รุ่นที่ 1


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปลูกเมลอนโดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ”รุ่นที่ 1 ซึ่งมี อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ พร้อมด้วยนายณรงค์ ภู่สิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเมลอน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำการคัดเลือกและวิธีการตัดผลที่สมบูรณ์เพื่อส่งมอบให้กับผู้สั่งจองเมลอนลาย 79 ปีศิลปากรต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและหนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี “ศูนย์การเรียนรู้การปลูกเมล่อน”